1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết cách làm tính tốc độ rơi tự do thoải mái ?

- Sự rơi từ bỏ do là sự việc rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Lí 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ bên trên xuống.

+ Là hoạt động nhanh dần đều.

+ tại một chỗ nhất định trên Trái Đất với ở ngay gần mặt đất, phần nhiều vật phần đông rơi thoải mái với cùng gia tốc g.

- bí quyết tính gia tốc rơi từ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ vật rơi tự do (m).

+ t : thời gian vật rơi thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi tự do thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của vật rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ vật thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ tương thích trên những trục tung và trục hoành để vẽ đồ thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s nhờ vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, do thế nếu vẽ đồ gia dụng thị màn biểu diễn s qua t thì nó bao gồm dạng một mặt đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng vật dụng thị của s theo ẩn ((t^2)), vị vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), tại chỗ này t là biến bắt buộc X cũng là biến.

Ta nhận biết sự dựa vào của s theo ẩn X là 1 trong hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề nghị đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) gồm dạng là 1 đường thẳng.

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Tô Màu Cây Đàn Banjo, Tranh Tô Màu Cậu Bé Chơi Đàn Banjo

Như vậy chuyển động của trang bị rơi tự do là chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.

b) lúc đã xác định được chuyển động rơi tự do là một hoạt động nhanh dần đều, ta có thể xác định những giá trị của g theo phương pháp (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ rơi tại cổng E theo công thức (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính những giá trị trên và ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi từ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do thoải mái là vận động thẳng nhanh dần dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))