toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Xét các phát biểu sau

(1). Mã di truyền bao gồm tính thoái hoá có nghĩa là một mã di truyền có thể mã hoá cho 1 hoặc một số loại axit amin

(2). Toàn bộ các ADN hầu hết có cấu trúc mạch kép

(3). Phân tử tARN các có cấu tạo mạch kép và đều phải có liên kết hiđrô

(4). Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có size lớn nhất

(5). ARN thông tin có cấu trúc mạch thẳng

Có từng nào phát biểu đúng?

A.

Bạn đang xem: Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì

2

B.1

C.4

D. 3


Các axit amin link với nhau bằng links gì?

A. Cùng hóa trị

B. Peptit

C. Vande Van

D. Phôtphođieste


Cho dữ khiếu nại về các tình tiết trong quy trình dịch mã:

1- Sự hình thành link peptit giữa axit amin mở màn với axit amin thiết bị nhất.

2- Hạt nhỏ nhắn của ribôxôm thêm với mARN trên mã mở đầu

3- tARN bao gồm anticodon là 3' UAX 5' rời khỏi ribôxôm.

4- Hạt to của ribôxôm thêm với phân tử bé.

5- phức hợp đi vào vị trí mã mở đầu.

6- phức tạp lấn sân vào ribôxôm.

7- axit amin khởi đầu tách rời khỏi chuổi pôlipeptit

8- Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.

9- phức tạp đi vào ribôxôm.

Trình tự nào sau đây là đúng?

A. 2-4-1-5-3-6-8-7.

B. 2-5-4-9-1-3-6-8-7.

C. 2-5-1-4-6-3-7-8.

D. 2-4-5-1-3-6-7-8.


Lớp 12 Sinh học tập
1
0

Trong chuỗi pôlipeptit, những axit amin link với nhau bởi loại liên kết nào sau đây?

A. links peptit

B. link ion

C. link hiđro

D. liên kết kị nước


Lớp 12 Sinh học tập
1
0

Cho dữ khiếu nại về các tình tiết trong quá trình dịch mã:

1- Sự hình thành links peptit giữa axit amin bắt đầu với axit amin thiết bị nhất.

2- Hạt bé xíu của ribôxôm gắn thêm với mARN tại mã mở đầu

3- tARN gồm anticodon là 3"UAX 5"rời ngoài ribôxôm.

4- Hạt khủng của ribôxôm thêm với phân tử bé.

5- phức hợp bước vào vị trí mã mở đầu.

6- phức tạp lấn sân vào ribôxôm.

7- Mêtionin tách rời khỏi chuỗi pôlipeptit

8- Hình thành link peptit giữa aa1và aa2.

9- phức tạp đi vào ribôxôm.

Trình tự như thế nào sau đây là đúng?

A.2-4-1-5-3-6-8-7.

B. 2-5-9-1-4-6-3-7-8.

C.2-5-4-9-1-3-6-8-7.

D. 2-4-5-1-3-6-7-8.


Lớp 12 Sinh học
1
0

Giả sử ren B sinh sống sinh thiết bị nhân thực tất cả 2400 nuclêôtit và tất cả số nuclêôtit các loại ađênin (A) vội vàng 3 lần số nuclêôtit các loại guanin (G). Một đột biến điểm xảy ra tạo nên gen B bị đột trở thành alen b. Alen b tất cả chiều nhiều năm không thay đổi nhưng sụt giảm 1 links hiđrô so với gene B. Cho những phát biểu sau:

1. Số lượng nucleotit từng các loại của gene B là A = T = 300; G=X=900.

2. Số lượng nucleotit từng các loại của ren b là A = T = 301; G = X = 899

3. Tổng số liên kết hidro của alen b là 2699 liên kết.

4. Dạng bất chợt biến xảy ra là mất một cặp nucleotit G-X nên số lượng liên kết hidro của alen b sút so với

gen B

5. Dạng bất chợt biến xẩy ra là sửa chữa cặp G-X bằng cặp A-T. Đây là dạng hốt nhiên biến có thể làm đổi khác trình từ bỏ axit amin vào protein với làm đổi khác chức năng của protein.

Trong số các phát biểu trên, gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12 Sinh học
1
0

Gen D bao gồm 1560 links hiđrô, trong số đó số nuclêôtit một số loại G bằng 1,5 lần số nuclêôtit nhiều loại A. Gen D bị bỗng nhiên biến điểm thành alen d, alen d giảm 1 liên kết hiđrô so với alen D. Alen d nhân song 3 lần thì số nuclêôtit một số loại A mà môi trường cung cấp là bao nhiêu?

A. 1687

B. 1680

C. 717

D. 726


Lớp 12 Sinh học tập
1
0

Một gen tinh chỉnh giải mã được 10 chuỗi polipeptit hoàn chỉnh, yên cầu môi ngôi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 2990 axit amin. Số links peptit trong những chuỗi polipeptit đã tổng vừa lòng là

A. 2980

B. 2970

C. 2990

D. 3000


Lớp 12 Sinh học
1
0

Gen B dài 221 nm và tất cả 1669 link hiđrô, gen B bị đột biến thành alen b. Một tế bào cất cặp gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, môi trường thiên nhiên nội bào đã hỗ trợ 1689 nuclêôtit loại timin cùng 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Có các kết luận sau:

(1) Dạng đột nhiên biến đã xảy ra với gen B là bỗng nhiên biến thay thế sửa chữa 1 cặp G - X bởi 1 cặp A - T.

(2) Tổng số liên kết hiđrô của gene b là 1669 liên kết.

(3) Số nuclêôtit từng loại của gene b là A = T = 282; G = X = 368.

(4) tổng cộng nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.

Trong các tóm lại trên, bao gồm bao nhiêu tóm lại đúng?

A. 2

B. 3

C.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 12 Chương 1 Violet Có Đáp Án Violet Mới Nhất 2021

4

D. 1


Lớp 12 Sinh học tập
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)