Để nhìn nhận lại hạn chế, thiếu thốn sót của bản thân, Đảng viên đều đề nghị tự làm bạn dạng kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại quality mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại trả lời số 21.

Bạn đang xem: Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tứ tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- vấn đề đấu tranh phòng, kháng những thể hiện suy thoái về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)………………………………………..…………..

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo công cụ (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- công dụng thực hiện những chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, điểm yếu ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Tác dụng khắc phục hầu như hạn chế, khuyết điểm đã có cấp gồm thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được tương khắc phục; vẫn khắc phục, nút độ khắc phục; chưa được khắc phục); số đông khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần đa hạn chế, yếu điểm của bè cánh (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ chấm dứt nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, review của người quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- nhấn xét, đánh giá của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Trick Or Treat Là Gì ? Trò Chơi Trick Or Treat Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

- chi bộ đề xuất xếp nhiều loại mức hóa học lượng:..............................................................