*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Mg h2so4 đặc nguội

Cho sắt tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, sau bội nghịch ứng thu được dung dịch muối và thành phầm khử X. X cấp thiết là


Cho viên kẽm tác dụng với HNO3, sau phản ứng ko thấy bao gồm khí sinh ra. Tổng hệ số cân bằng của phản nghịch ứng là


Cho nhôm tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng, lạnh thu được sản phẩm khử duy nhất là khí N2O . Sau khoản thời gian đã cân bằng, tỉ lệ thân số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (các số nguyên, buổi tối giản) là:


Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng chiếm được V lít khí N2O (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là


Cho một lượng Fe bội phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản nghịch ứng chiếm được 3,36 lít khí SO2 (đktc) cùng m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Để trả tan hoàn toàn 9,6 gam Cu phải dùng 500 ml dung dịch HNO3 (lấy dư 25% đối với lượng phải thiết), chiếm được khí NO duy nhất. Mật độ mol của hỗn hợp HNO3 đã sử dụng là


Hoà chảy 19,2 gam sắt kẽm kim loại M vào H2SO4 đặc nóng dư, chiếm được khí SO2. đến khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản nghịch ứng lấy cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 quánh nóng (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được


Cho 30 gam fe vào hỗn hợp HNO3 loãng nóng thấy bao gồm V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) bay ra cùng sau bội phản ứng còn lại 4,8 gam sắt chưa tan. Giá trị của V là


Cho 6,72 gam fe phản ứng cùng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được dung dịch X cùng khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng muối trong hỗn hợp X là


Cho m gam hỗn hợp X tất cả Al với Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên chức năng với HNO3 sệt nguội dư, sau phản bội ứng chiếm được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Quý hiếm của m là


Cho 8,37 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Cu, Al) tác dụng hoàn toàn cùng với lượng dư axit H2SO4 đặc nóng được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Trọng lượng muối tạo ra thành là


Hòa rã hết tất cả hổn hợp X gồm 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al và 5,4 gam Ag tác dụng với H2SO4 quánh nóng dư chỉ thoát ra khí SO2 (sản phẩm khử nhất của S). Số mol H2SO4 đã tham gia bội nghịch ứng là


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một lếu hợp bao gồm 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo chất khử nhất là NO) là


Cho 2,91 gam tất cả hổn hợp X có Mg, Cu, Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO ngơi nghỉ đktc ( không hề sản phẩm khử khác) với dung dịch Y. Cho Y công dụng với dung dịch NaOH thì chiếm được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Quý hiếm của m là


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp bao gồm NaNO3 và KHSO4 thu được dung dịch X chỉ đựng m gam láo lếu hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y có N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là:
Xem thêm: Bộ Đề Thi Tin Học Lớp 4 (Có Đáp Án), Tải Về Đề Thi Tin Học Lớp 4 Kì 1 Năm 2020

Hỗn thích hợp X bao gồm Cu, Mg, MgO được hòa tan hoàn toàn vào HNO3 loãng, dư nhận được 4,48 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Mặt khác nếu tất cả hổn hợp đó phản nghịch ứng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng kim loại Cu tất cả trong X là


Cho lếu láo hợp gồm 1,12 gam Fe cùng 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,5M với NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại V ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa nhận được là bự nhất. Giá bán trị về tối thiểu của V là: