Câu hỏi :

Cho những dung dich sau : NaHCO3, NaHSO4, AlCl3, Na3PO4, AgNO3, HNO3. Chất chức năng được với rất nhiều chất nhất trong các các chất cho nghỉ ngơi trên là


*