Tìm họ nguyên hàm của (Fleft(x ight)=int fracx^3 x^4 -1 , m dx:)

A. (Fleft(x ight)=ln left|x^4 -1 ight|+C.)

B. (Fleft(x ight)=frac12 ln left|x^4 -1 ight|+C. )

C. (Fleft(x ight)=frac13 ln left|x^4 -1 ight|+C.)

D. (Fleft(x ight)=frac14 ln left|x^4 -1 ight|+C. )
Bạn đang xem: Nguyên hàm 1 x 3 x

*

*
đã trả lời14 tháng 10, 2020bởi ngocnguyen2912 ● hiệp tác ViênHọc sinh(332 điểm)

Chọn D

Đặt (t=x^4 -1)(Rightarrow m ; dt=4x^3 m .dxRightarrow x^3 m .dx=frac14 m dt)(Fleft(x ight)=int fracx^3 x^4 -1 , m dx=frac14 int frac m dtt ) (=frac14 m lnleft|t ight|+C=frac14 ln left|x^4 -1 ight|+C)


Hàm số (fleft(x ight)=x^4 -3x^2 ) có họ nguyên hàm là A. (Fleft(x ight)=x^3 -6x+C) B. (Fleft(x ight)=x^5 +x^3 +C ) C. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 -x^3 +1+C) D. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 +x^3 +C)
Họ nguyên hàm (F(x)) của hàm số (f(x)=cot ^2 x) là: A. (cot x-x+C. ) B. (-cot x-x+C.) C. (cot x+x+C. ) D. ( an x+x+C.)
Hàm số (F(x)=e^x + an x+C) là chúng ta nguyên hàm của hàm số (f(x)) nào? A. (f(x)=e^x -frac1sin ^2 x .) B. (f(x)=e^x +frac1sin ^2 x . ) C. (f(x)=e^x -frac1cos ^2 x ) D. (f(x)=e^x left(1+frace^-x cos ^2 x ight).)
Nếu (int fleft(x ight)dx=e^x +sin^2 x+C ) thì (fleft(x ight)) là hàm nào? A. (e^x +cos ^2 x. ) B. (e^x +cos 2x. ) C. (e^x +2sin x. ) D. (e^x +sin 2x. )
Tìm một nguyên hàm (Fleft(x ight) ) của hàm số (fleft(x ight)=2-x^2 biết Fleft(2 ight)=frac73 .) A. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac13) . B. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac193 . ) C. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +1.) D.( Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +3.)
Tìm hàm số (Fleft(x ight)) hiểu được (F"left(x ight)=4x^3 -3x^2 +2và Fleft(-1 ight)=3.) A. (Fleft(x ight)=x^4 -x^3 -2x-3.) B.(Fleft(x ight)=x^4 -x^3 -2x+3.) C. (Fleft(x ight)=x^4 -x^3 +2x+3.) D. (Fleft(x ight)=x^4 +x^3 +2x+3.)


Xem thêm: Các Loại Cây Thuộc Rễ Cọc - Các Loại Cây Có Rễ Cọc Và Rễ Chùm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần