Câu hỏi:Nguyên tố hoá học là những nguyên tử gồm cùng:

A.số khối.

B.số notron.

C.số proton.

D.số notron cùng số proton.

Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Lời giải:

Đáp án đúng:C -số proton.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử gồm cùng số proton

Giải thích:

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử gồm cùng số proton, số electron

Ví dụ: Tất cả những nguyên tử tất cả cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

*

Kiến thức mở rộng:

I. Nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (cùng số proton, số electron)

Ví dụ: Tất cả các nguyên tử gồm cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

- Khoa họcđã tìmđược bên trên 110 nguyên tố.

- bao gồm 98 nguyên tố vào tự nhiên,còn lại là nguyên tố nhân tạo.

- Oxi là nguyên tố chiếm gần khối nửa khối lượng vỏ tráiđất.

2. Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu Z.

3. Kí hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân với số khối được xem như là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Người ta kí hiệu nguyên tử như sau:

X : kí hiệu của nguyên tố

Z: số hiệu nguyên tử (bằng số proton, bằng số electron)

A: số khối (A = Z + N)

=> Kí hiệu nguyên tử :AZX

II. Đồng vị


Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron, vị đó số khối A của chúng khác nhau.

Ví dụ: nguyên tố H gồm 3 đồng vị là

*

III. Nguyên tử cùng nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố bao gồm nguyên tử khối riêng.

- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron, và electron trong nguyên tử đó, nhưng bởi vì khối lượng của electron quá nhỏ so với hạt nhân nên bao gồm thể bỏ qua. Vày vậy, khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của những proton với nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

=>mNT = mp + mn

- lúc không cần độ đúng mực cao, nguyên tử khối coi như bằng số khối.

Ví dụ: p. Có Z = 15 và N = 16 => nguyên tử khối của p là 31

2. Nguyên tử khối trung bình

*

Trong đó A1 với A2 là số khối của 2 đồng vị

X1 cùng X2là phần trăm số nguyên tử của 2 đồng

IV. Nguyên tắc xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Nguyên tắc 1:Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Nguyên tắc 2:Các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- Nguyên tắc 3:Các nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Của Phạm Tiến Duật

+ Electron hóa trị là những electron tất cả khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng chưa bão hòa).