tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho các chất sau: axit axetic (X); axit fomic (Y); glucozơ (Z); etyl fomat (T); axit glutamic (M). Hầu hết chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa là:

A.

Bạn đang xem: Những chất tác dụng với agno3/nh3

Y, Z, T

B. X, Y, Z

C. T, X, Y

D. Z, T, X


 

Dãy hóa học mà toàn bộ các chất đều chức năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Dãy hóa học mà tất cả các hóa học đều công dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ 

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Trong những chất sau : axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, andehit axetic. đông đảo chất tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun nóng là:

A. axetilen, axit fomic, andehit axetic

B. etilen, axit fomic, but-2-in

C. axetilen, but-2-in, andehit axetic

D. axetilen, axit fomic, etilen


Trong những chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. đầy đủ chất tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3, đun nóng là

A. Axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B. Etilen, axit fomic, but-2-in.

C. Axetilen, but-2-in, anđehit axetic.

D. Axetilen, etilen, axit fomic.


Trong những chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Phần nhiều chất chức năng với dung dịch AgNO3 vào NH3, làm cho nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B. etilen, axit fomic, but-2-in.

C. axetilen, but-2-in, anđehit axetic.

D. axetilen, etilen, axit fomic.


Một mol chất nào sau đây tính năng hoàn toàn với dụng trọn vẹn với lượng dư AgNO3 vào NH3 thu được tứ mol bạc.

A. HO- CH2-CHO

B. CH3-CHO

C.

Xem thêm: Dung Dịch Agno3 Có Thể Tác Dụng Với, Agno3 Là Gì

HOOC-CH2-CHO

D. H-CHO


Hợp chất hữu cơ X công dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, tiếp nối cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn Y và hóa học hữu cơ Z. Mang lại Z tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được chất hữu cơ T. Mang đến T tác dụng với hỗn hợp NaOH lại thu được chất Y. X là

A. CH3COOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOCH3

D. HCOOCH=CH2


Cho các chất: C2H2, C2H4, HCHO, HCOOH, HCOOCH3, glucozơ, saccarozơ, fructozơ, CH3NH3Cl. Số chất chức năng được với dung dịch AgNO3 vào NH3 (dư) thu được hóa học kết tủa là