tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ở điều kiện thường, chất nào tiếp sau đây tan xuất sắc trong nước?

A. Ca 3 ( PO 4 ) 2

B. Ag 3 PO 4

C. Ca ( H 2 PO 4 ) 2

D. CaHPO4


*

*

Câu 47: Một dung dịch thiết yếu chứa đồng thời những ion sau:A. NH 4 + , teo 3 2- , SO 4 2- , mãng cầu + . B. K + , Zn 2+ , Cl - , Br - .C. Ag + , Al 3+ , PO 4 3- , co 3 2- . D. Ba 2+ , Mg 2+ , Cl - , NO 3 - .Câu 48: các ion nào sau đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch?A. Na + , Mg 2+ , OH - . B. K + , fe 2+ , NO 3 - . C. Ca 2+ , mãng cầu + , Cl - . D. Al 3+ , Cu 2+ , SO 4 2-


Ở đk thường, chất nào tiếp sau đây tan xuất sắc trong nước?

A. C a 3 ( phường O 4 ) 2  

B. A g 3 p. O 4  

C. C a ( H 2 p O 4 ) 2  

D.

Bạn đang xem: Ở điều kiện thường chất nào dễ tan trong nước

C a H p. O 4


(1) Ở đk thường, Cu(OH)2 rã được trong hỗn hợp lòng trắng trứng (anbumin) trong môi trường xung quanh kiềm.

(3) Ở đk thường, các polipeptit tan giỏi trong nước.

(5) Đun rét glucozơ trong điều kiện tương thích thu được xenlulozơ.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3


Cho những phát biểu sau:

(2) Ở nhiệt độ thường, dung dịch fructozơ tính năng được với hỗn hợp brom.

(4) Poliacrilonitrin thuộc loại tơ vinylic.


1. Chất nào dưới đây khi tan trong nước phân là

A. KOH. B. K2SO4. C. Ca(NO3)2 D. CH3COOH.

2. Chất nào sau đó là hidroxit lưỡng tính?

A. NaOH. B. KOH. C. Ca(OH)2 D. Zn(OH)2.

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là

A. 1. B. 12 C. 10. D. 2.

Dung dịch X chứa hỗn hợp những bazơ tất cả pH = 13. Nồng độ OH- của hỗn hợp là

A. 13M. B. 1M. C. 2M. C. 2M.

Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. CH3COOH. B. Na2SO4. C. KI D. NaOH

6. Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HF. B. HClO4 C. Ca(OH)2. D. NaNO3.

7. Dung dịch Na3PO4 công dụng với dung dịch nào sau đây tạo kết tủa?

A. NaCl. B. KOH. C. H2SO4. D. AgNO3

Phản ứng thân hai hỗn hợp nào bên dưới đây rất có thể sinh ra chất điện

A. Ba(NO3)2 + NaCl B. Mg(NO3)2 + H2SO4.

C. Na2SO4 + BaCl2. D. Ba(OH)2 + H2SO4.

9.  Dãy ion như thế nào sau đây hoàn toàn có thể đồng thời vĩnh cửu trong một dung dịch

A. H+, Cl- , S2-, Ca2+. B. K+, CO32-, Mg2+, NO3-.

C. Pb2+, Ba2+, OH-, Cl-. D. SO42- , H+, Na+, NO3-.

10.  Các ion như thế nào sau không thể thuộc tồn trên trong một dung dịch

A. Al3+, Mg2+, NO3-, SO42-. B. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl– .

C. K+, I-, Na+, PO43-. D. Ba2+, H+, Cl–, CO32-.

Trong hỗn hợp H2S (không xét dung môi H2O) tất cả những phần tử nào sau đây?

A. HS-, H+, H2S B. H+, S2-, H2S, HS2-

C. S2-, H+, HS- D. H+, HS-, H2S, S2-.

12. Cho những phương trình phản bội ứng sau:

(1) BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

 

(2) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

 

(3) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

 

(4) KHCO3 + HCl → KCl + H2O + CO2

 

(5) K2CO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + CO2 + H2O

 

(6) CaCO3 + 2HCl

→ CaCl2 + CO2 + H2O

 

 

 

Các phản nghịch ứng bao gồm cùng phương trình ion rút gọn gàng là

A.

(4) và (5)

B. (1) với (6)

C. (3) và (6)

D. (2) với (5)

13. Giá trị pH của 2 lít dung dịch đựng 0,04 mol HI và 0,08 mol H2SO4

A.12 B. 2 C. 13 D.1

Giá trị pH của một lít dung dịch đựng 0,05 mol NaOH với 0,025 mol Ba(OH)2 là

A.12 B. 2 C. 13 D.1

15.  Khi trộn đầy đủ thể tích bằng nhau của hỗn hợp HNO3 0,04M và dung dịch Ba(OH)2 0,03M thì nhận được dung dịch có mức giá trị pH bằng

A. 9. B. 12,3 C. 13 D.12

16. Trộn 400 ml dung dịch cất Ba(OH)2 với NaOH tất cả pH = 13 với 200 ml dung dịch gồm H2SO4 0,1M với HCl 0,03M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của hỗn hợp X là

A.12 B. 2 C. 13 D.1

Một dung dịch đựng a mol Al3+; 0,2 mol Mg2+; 0,2 mol mãng cầu + 0,4 mol Cl- cùng b mol SO42-. Tổng khối lượng muối tất cả trong hỗn hợp là 50,3 gam. Quý giá của a cùng b theo thứ tự là

A. 0,06 cùng 0,19. B. 0,30 với 0,55. C. 0,20 và 0,40. D. 0,10 và 0,25

Một dung dịch đựng a mol Ca2+; b mol Mg2+; b mol Fe2+; 0,4 mol Cl- cùng 0,6 mol NO3-. Trọng lượng chất tan trong dung dịch là

A. 91,4. B. 75,4. C. 67,4. D. 71,4

Trộn 120 ml dung dịch H2SO4 0,09M cùng HNO3 0,125M với 280 ml dung dịch NaOH cùng Ca(OH)2 tất cả pH=13 thu dung dịch X. Giá trị pH của hỗn hợp X là

A. 1,67. B. 12,84. C. 1,56. D. 12,33

Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây không làm thay đổi màu sắc quỳ tím?

A. Ba(NO3)2 B. Ca(OH)2 C. H2S D. CH3COOH

Trộn 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,16M cùng KOH 0,2M cùng với 200 ml dung dịch gồm H2SO4 0,18M cùng HCl 0,15M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 11,7 B. 2,3 C. 2,22 D. 12,18

Chất như thế nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính

A. Fe(OH)2 B. Mg(OH)2 C. NaHCO3 D. Zn(OH)2

Cặp chất nào dưới đây tạo thành hóa học điện li yếu

A. HCl + AgNO3 B. H2SO4 + Ba(NO)2

C. HNO3+NaOH D. NaOH+CuCl2

Trong hỗn hợp axit sunfuhiric H2S (bỏ qua sự phân li của H2O) tất cả những thành phần và ion nào?

A. H+, HS-, S2-, H2S, H2O B. H+, HS-, S2-

C. H+, S2-, H2S D. H+, HS-, S2-, H2S

25.  Các ion nào sau không thể thuộc t ồn trên trong một dung dịch?

A. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3- C. Ca2+, Mg2+, OH-, Cl-

B. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-. D. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-

Chất làm sao sau đó là chất không điện li

A. C2H5OH B.

Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 11 Cơ Bản, ✅ Công Thức Toán 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

KHCO3 C. CH3COOH D. Al(OH)3

Trộn 150ml hỗn hợp KOH 0,21 M với 150ml dung dịch Ba(OH)2 0,18 M được hỗn hợp A, nồng độ ion OH− trong hỗn hợp A là