ÔN TẬP CHƯƠNG ICho lục giác gần như ABCDEF tất cả tâm o. Hãy chỉ.-—7 rì!-ra những vectơ bâng AB ,■■ gồm điểm đãu vàrl(n-r)!điểm cuối là o hoặc đỉnh của lục giác. TyiảiCác vectơ bởi AB theo yêu mong là: FO, oc, EDCho nhị vectơ a cùng b số đông khác 0 . Các khẳng định sau đúng tuyệt sai?Hai vectơ a và b cùng hướng thì thuộc phương;Hai vectơ b với kb thuộc phương;Hai vectơ a với (-2) a thuộc hướng;Hai vectơ a với b ngược hướng với vectơ thứ bố khác 0 thi cùng phương.7-ttí làiCác khẳng định đúng là a), b) cùng d).Khẳng định c) sai: a và (-2). A ngược hướng.Tứ giác ABCD là hình gì trường hợp AB = DC và |ab| = |bc|.(ỹiẩiNếu AB = DC thì tứ giác ABCD là hình bình hành.Ta lại có I AbJ = |bc| => AB = BC buộc phải tứ giác ABCD là hình thoi.Chứng minh |a + b| H là trung điểm của OM. A 2 2Vậy OAMB là hình thoi. Do đó OM = OA + OB Vậy M yêu cầu tìm là điểm đôi xứng của c qua o.N là vấn đề đôi xứng của A qua 0.p là điểm đôi xứng của B qua o.Cho tam giác số đông ABC tất cả cạnh bằng a. Tính:|ÃB + Ãc|:b) |ÃB-Ãc|.a) Vẽ hình thoi ABDC ta có:Ạ37= aự3BÃB + ĂC = ÃDDo đó: IaB + Acl = |ad| = AD = 2AH = 2.I I I2b) Ta có: |Ãẽ - ÃcỊ = |cb| = BC = a.Cho sáu điểm M, N, p, Q, R, s bất kì.Chứng minh rằng: MP+NQ+RS=MS+NP+RQ.ỹiảiTa CÓ: MP + NQ + RS = (mS + SP) + (nP + PQ) + (rQ + QS) = MS + NP + RQ + (sp + PQ -= MS + NP + RQ.b) ÃN = mÕÃ + nÕB; d) MB = mÕÃ + nÕẽ.Cho tam giác OAB. Hotline M và N theo thứ tự là trung điểm của OA cùng OB. Tìm những số m, n sao choa) OM = mOA + nOB;MN = mOA + nOB ;OM = ịoẤ bắt buộc m = 4 ; n = 0.2ÃN = 0N-QA = ịõẽ-ÕẨ nênm = -l,n= ị;2 2MN = ịÃB = ị(ÕB-ÕẢ) = ịõB-ịõA: m = -ị;n= ị;2 2" / 2 2 2 2MB = 0B-0M = ^0A + 0B: m= -ị;n = l.2 2Chứng minh rằng nếu như G với G" theo thứ tự là trọng tâm cùa những tam giác ABC và A’B"C" thì 3GG’ = Ãỹv + BB’ + CC".Ta có:ÃA" + BẼf" + ccf = (ÃG + GG" + GÀ") + (ẼG + GG" + GT?) + (CG + GG" + ere j= 3GG" + (AG + BG + CG) + (GA" + G"B" + G"C") = 3GG"vì GA + GB + GC = G A" + G"B" + G’C" = Õ .Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, các xác định sau đúng tuyệt sai?Hai vectơ đối nhau thi chúng bao gồm hoành độ đối nhau;Vectơ a * 0 cùng phương với vectơ i ví như a bao gồm hoành độ bởi 0;Vectơ a có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vectơ j .Khẳng định a) với b) sai.Khẳng định c) đúng vị a = (0, k) = k J .Cho ã = (2; 1). B = (3; -4), C = (-7 ; 2);Tìm tọa độ của vectơ u = 3a + 2b - 4c ;Tìm tọa độ vectơ X thế nào cho x + a = b- c;Tim những sổ k cùng h sao để cho c = ka + hb .U = 3 ẵ + 2 b -4c = (6 + 6 + 28; 3 - 8 - 8) = (40; -13)X =b-c-a => X = (8;-7)ka + hb = (2k + 3h; k - 4h)C■ - ka + hb Ta có:2’V = mĩ - 4j = (m; -4)-. -.m -4u với V thuộc phương Ỹ = —I o13. Trong các khẳng định sau xác định nào là đúng?Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bởi 0;p là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chì lúc hoành độ của p bằng trung binh cộng các hoành độ của A và B;Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung binh cộng những tọa độ tương ứng của A cùng c bằng trung bình cộng những tọa độ tương xứng của B với D."7"úl ièiKhẳng định a) và b) sai.Khẳng định c) đúng vị tâm I của hình bình hành là trung điểm của AC và BD.


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán hình lớp 10

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 Gồm Những Quyển Gì, Top 9 Bộ Sách Lớp 5 Gồm Những Quyển Nào 2022

Giải bài Tập Toán 10 Hình Học

Chương I. VectơChương II. Tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụngChương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

slovenija-expo2000.com

Tài liệu giáo dục cho học viên và cô giáo tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, thứ lý, hóa học, sinh học, giờ anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.