Giải bài 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết những kiến thức cơ bản về căn bậc hai bởi sơ đồ tư duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết trái nào dưới đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được kết quả là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đó là đúng?

A. $sqrt100 + x$ tất cả nghĩa với đa số x ; B. $sqrtx^2 + 25$ tất cả nghĩa với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ gồm nghĩa với đa số x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ có nghĩa với mọi x.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ cùng với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn biểu thức p b) Tính giá trị của phường với x = $frac49$.

c) Tìm cực hiếm của x để $left | phường ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho nhị biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ với B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 cùng với a > 0.

a) Tính cực hiếm của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính quý giá của a để A - B = 2 ;

d) Tìm cực hiếm của a để biểu thức A - B đạt giá trị nhỏ tuổi nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn gàng P

b) Tính cực hiếm của p tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Sửa Bad Sector Bằng Hiren Boot 15.2, Sửa Bad Sector Bằng Hiren Boot 15

c) chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) search x để phường => Xem khuyên bảo giải
=> Xem chỉ dẫn giải
=> Xem khuyên bảo giải