PHẦN I ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 13.CHƯƠNG 1 Hàm con số giác – Phương trình lượng giác 15.1 cách làm lượng giác đề nghị nắm 15.A tóm tắt triết lý 15.2 Hàm số lượng giác 18.A nắm tắt định hướng 18.B những dạng toán thường gặp 20.Dạng 2.1. Tra cứu tập khẳng định của hàm con số giác 20.1 bài tập áp dụng 21.2 bài xích tập từ luyện 22.Dạng 2.2. Tìm giá bán trị bự nhất, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số lượng giác 23.1 lấy ví dụ như 23.2 bài tập áp dụng 24.3 bài bác tập rèn luyện 27.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác 28.1 lấy ví dụ 28.2 bài bác tập vận dụng 29.3 bài xích tập tập luyện 29.CHƯƠNG 2 Hàm con số giác – phương trình lượng giác 31.1 Phương trình lượng giác 31.A Phương trình lượng giác cơ phiên bản 31.1 lấy ví dụ như 31.2 bài bác tập vận dụng 32.3 bài xích tập tập luyện 32.B Một số kĩ năng giải phương trình lượng giác 33.Dạng 1.1. Sử dụng thành thạo cung links 33.1 lấy ví dụ 33.2 bài xích tập vận dụng 34.3 bài bác tập rèn luyện 38.Dạng 1.2. Ghép cung tương thích để áp dụng công thức tích thành tổng 39.1 ví dụ 39.2 bài tập áp dụng 40.3 bài tập tập luyện 42.Dạng 1.3. Hạ bậc khi chạm mặt bậc chẵn của sin và cos 43.1 lấy ví dụ 43.2 bài xích tập vận dụng 44.3 bài xích tập tập luyện 45.Dạng 1.4. Khẳng định nhân tử chung để lấy về phương trình tích 46.1 ví dụ 46.2 bài tập áp dụng 47.3 bài bác tập tập luyện 49.CHƯƠNG 3 Hàm con số giác – phương trình lượng giác 69.1 Phương trình lượng giác đem về bậc hai với bậc cao cùng một hàm vị giác 69.A tóm tắt kim chỉ nan 69.B Dạng toán và bài xích tập 69.1 lấy một ví dụ 69.2 bài tập áp dụng 71.3 bài bác tập từ bỏ luyện 79.2 Phương trình số 1 đối với sin với cos 81.A nắm tắt kim chỉ nan 81.B ví dụ và bài bác tập 82.1 lấy ví dụ 82.2 bài bác tập áp dụng 86.3 bài xích tập tập luyện 90.3 Phương trình lượng giác đẳng cấp và sang trọng (bậc 2, bậc 3, bậc 4) 91.A cầm tắt kim chỉ nan 91.B lấy ví dụ 92.C bài tập vận dụng 93.4 Phương trình lượng giác đối xứng 99.A cầm tắt triết lý 99.B lấy một ví dụ 99.C bài xích tập vận dụng 100.D bài bác tập rèn luyện 105.5 một số trong những phương trình lượng giác khác 105.A bắt tắt kim chỉ nan 105.B lấy ví dụ 106.C bài xích tập áp dụng 107.D bài tập rèn luyện 111.6 Phương trình lượng giác tất cả cách giải đặc biệt 111.A bắt tắt định hướng 111.B lấy ví dụ như 112.C bài tập vận dụng 114.D bài bác tập tập luyện 118.7 bài bác tập ôn cuối chương I 119.CHƯƠNG 4 tổ hợp và tỷ lệ 131.1 các quy tắc đếm cơ bạn dạng 131.A cầm tắt lý thuyết 131.B Dạng toán và bài bác tập 132.1 ví dụ như 132.Dạng 1.1. Bài toán áp dụng quy tắc cùng 132.Dạng 1.2. Bài xích toán thực hiện quy tắc nhân 132.Dạng 1.3. Bài bác toán thực hiện quy tắc bù trừ 133.1 bài bác tập vận dụng 134.2 hoán vị – Chỉnh vừa lòng – tổ hợp 145.A cầm tắt định hướng 145.B lấy một ví dụ minh họa 146.C Dạng toán và bài bác tập 148.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 148.1 lấy ví dụ như 148.2 bài xích tập vận dụng 151.3 bài bác tập rèn luyện 153.Dạng 2.2. Những bài toán sử dụng hoán vị 154.1 ví dụ 154.2 bài tập vận dụng 156.3 bài tập rèn luyện 157.Dạng 2.3. Những bài toán sử dụng chỉnh vừa lòng 158.1 lấy ví dụ như 158.2 bài bác tập áp dụng 160.3 bài tập rèn luyện 161.Dạng 2.4. Những bài toán sử dụng tổ hợp 162.1 lấy ví dụ 162.2 bài xích tập vận dụng 164.3 bài xích tập rèn luyện 165.3 Nhị thức Newton 167.A Nhị thức Newton 167.B Tam giác Pascal 167.C Dạng toán và bài xích tập 168.Dạng 3.1. Tìm thông số hoặc số hạng thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước 168.1 ví dụ như minh họa 168.2 bài bác tập áp dụng 170.3 bài bác tập rèn luyện 172.Dạng 3.2. Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn (a + b)n 173.1 lấy ví dụ như 173.2 bài bác tập áp dụng 175.3 bài bác tập rèn luyện 178.Dạng 3.3. Chứng tỏ hoặc tính tổng 181.1 ví dụ như 181.2 bài tập vận dụng 183.3 bài tập tập luyện 184.4 biến cố và phần trăm của biến hóa cố 185.A Phép test 185.B đổi mới cố 185.C xác suất 186.Dạng 4.1. Chọn hoặc bố trí đồ đồ dùng 188.D Lí thuyết 188.E lấy ví dụ như 188.F bài tập tập luyện 190.G bài xích tập từ bỏ luyện 192.Dạng 4.2. Chọn hoặc thu xếp người 194.H Lí thuyết 195.I ví dụ 195.J bài bác tập rèn luyện 196.K bài xích tập từ luyện 199.Dạng 4.3. Lựa chọn hoặc sắp xếp số 203.L Lí thuyết 203.M lấy ví dụ như 204.N bài xích tập rèn luyện 206.O bài xích tập tự luyện 209.5 những quy tắc tính tỷ lệ 215.A cầm tắt kim chỉ nan 215.1 luật lệ cộng tỷ lệ 215.2 luật lệ nhân tỷ lệ 217.B bài tập vận dụng 218.6 bài tập ôn chương 2 225.CHƯƠNG 5 dãy số – cấp cho số cộng – cấp cho số nhân 233.1 phương thức quy nạp toán học 233.A tóm tắt kim chỉ nan 233.B Dạng toán và bài tập 233.Dạng 1.1. Chứng minh mệnh đề P(n) đúng với mọi số tự nhiên và thoải mái n 233.1 ví dụ 233.2 bài tập vận dụng 235.3 bài tập rèn luyện 239.2 hàng số 244.A bắt tắt triết lý 244.1 Định nghĩa 244.2 bí quyết cho một dãy số 244.3 hàng số tăng, hàng số sút 244.4 hàng số bị chặn 244.B Dạng toán và bài xích tập 245.Dạng 2.1. Tìm số hạng của hàng số đến trước 245.1 ví dụ như 245.2 bài xích tập áp dụng 246.3 bài xích tập tập luyện 248.Dạng 2.2. Xét tính tăng, sút của dãy số 249.1 ví dụ 249.2 bài tập áp dụng 250.3 bài xích tập rèn luyện 252.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của dãy số 255.1 ví dụ 255.2 bài tập vận dụng 256.3 bài bác tập tập luyện 257.3 cung cấp số cộng 259.A bắt tắt triết lý 259.B Dạng toán và bài tập 260.1 lấy ví dụ 260.2 bài bác tập áp dụng 262.4 cấp cho số nhân 279.A bắt tắt định hướng 279.B Dạng toán và bài bác tập 279.1 lấy ví dụ 279.2 bài bác tập áp dụng 281.3 bài xích tập rèn luyện 285.PHẦN II HÌNH HỌC 289.CHƯƠNG 1 Phép trở nên hình 291.1 bắt đầu về phép đổi thay hình 291.A tóm tắt định hướng 291.2 Phép tịnh tiến 291.A bắt tắt triết lý 291.B Dạng toán và bài xích tập 292.Dạng 2.1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến 292.1 lấy ví dụ 292.2 bài xích tập vận dụng 293.3 bài xích tập tập luyện 295.Dạng 2.2. Xác định phép tịnh tiến lúc biết ảnh và tạo ảnh 295.1 lấy một ví dụ 295.2 bài tập áp dụng 296.3 bài bác tập tập luyện 297.Dạng 2.3. Các bài toán áp dụng của phép tịnh tiến 297.1 lấy một ví dụ 298.2 bài tập áp dụng 298.3 bài bác tập tập luyện 299.3 Phép đối xứng trục (Bài hiểu thêm) 299.A Định nghĩa 299.B Biểu thức tọa độ 299.C đặc điểm 300.D Trục đối xứng của một hình 300.4 Phép quay 300.A cầm tắt kim chỉ nan 300.B Dạng toán và bài tập 301.Dạng 4.1. Kiếm tìm tọa độ ảnh của một điểm qua phép cù 301.1 lấy ví dụ 301.2 bài tập vận dụng 301.3 bài xích tập tập luyện 302.Dạng 4.2. Search phương trình hình ảnh của một con đường tròn qua phép quay 302.1 lấy ví dụ như 302.2 bài tập áp dụng 303.3 bài xích tập tập luyện 303.5 Phép đối xứng trung khu 307.A cầm tắt lý thuyết 307.6 Phép vị tự cùng phép đồng dạng 308.A nắm tắt định hướng 308.B Dạng toán và bài xích tập 310.Dạng 6.1. Phép vị tự vào hệ tọa độ Oxy 310.1 lấy ví dụ 310.2 bài bác tập áp dụng 311.CHƯƠNG 2 Đường thẳng và mặt phẳng trong không khí 315.1 Đại cương cứng về đường thẳng với mặt phẳng 315.A tóm tắt định hướng 315.B Dạng toán và bài bác tập 317.Dạng 1.1. Xác định giao con đường của nhị mặt phẳng 317.1 ví dụ như 317.2 bài bác tập vận dụng 318.3 bài xích tập từ luyện 320.Dạng 1.2. Kiếm tìm giao điểm của con đường thẳng d và mặt phẳng (α) 321.1 lấy ví dụ như 321.2 bài tập áp dụng 322.3 bài bác tập tập luyện 328.Dạng 1.3. Tìm kiếm thiết diện của hình chóp lúc cắt vì chưng mặt phẳng (α). 329.1 lấy một ví dụ 329.2 bài bác tập vận dụng 330.3 bài xích tập trường đoản cú luyện 335.Dạng 1.4. Chứng tỏ ba điểm thẳng mặt hàng 335.1 ví dụ như 336.2 bài xích tập áp dụng 337.3 bài bác tập rèn luyện 342.Dạng 1.5. Chứng minh ba con đường thẳng đồng quy 346.1 ví dụ 346.2 bài bác tập vận dụng 346.3 bài xích tập rèn luyện 350.CHƯƠNG 3 Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy vậy song. 351.1 hai đường thẳng tuy nhiên song. 351.A bắt tắt triết lý 351.B Dạng toán và bài xích tập 352.Dạng 1.1. Chứng tỏ hai đường thẳng song song. 352.1 ví dụ 352.2 bài tập vận dụng 353.3 bài xích tập rèn luyện 354.Dạng 1.2. Tra cứu giao đường của nhị mặt phẳng chứa hai đường thẳng tuy vậy song. 355.1 ví dụ như 355.2 bài xích tập vận dụng 357.3 bài tập rèn luyện 360.2 Đường thẳng song song với phương diện phẳng 363.A cầm tắt định hướng 363.B Dạng toán và bài xích tập 364.Dạng 2.1. Chứng minh dường thẳng a tuy vậy song với phương diện phẳng (P) 364.1 ví dụ 364.Dạng 2.2.


Bạn đang xem: Ôn tập lý thuyết toán 11 học kì 1


Xem thêm: Bố Cục Bài Văn Cổng Trường Mở Ra Lớp 7, Cổng Trường Mở Ra

Tìm giao tuyến của nhị mặt phẳng 365.Dạng 2.3. Tra cứu thiết diện tuy vậy song cùng với một đường thẳng 366.1 bài xích tập áp dụng 366.3 nhị mặt phẳng tuy nhiên song 392.A bắt tắt định hướng 392.1 Vị trí kha khá của nhị mặt phẳng rõ ràng 392.2 các định lí 392.3 lấy ví dụ 393.B bài tập vận dụng 394.4 bài xích tập ôn cuối chương 2 402.