Ôn tập về những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân 

Câu hỏi và bài xích tập:

Câu 361:

Tính:

a) 326145 + 270469 b) 5/7 + 3/14


c) a + 9/11 d) 123,6 + 1,234

Câu 362:

Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 457 + 218 + 143 b) 346 + 412 + 188

e ) 3,96 + 0,32 + 0,68 g) 15,86 + 44, 17 + 14,1 4

Câu 363:

Tính cực hiếm của biểu thức:

2,308 + a cùng với a = 7,062 ; a = 9,91

Câu 364:

Tính cực hiếm biểu thức :

b + 25, 068 + 4,03 cùng với b = 1,002 ; b = 5,97

Câu 365:

Câu 366:

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Câu 367:

Tính:

Câu 368:

Tính bằng phương pháp thuận tiện:

Câu 369:

Tìm x:

a) x + 35,67 = 88,5 b) x + 17,67 = 100 – 63,2

Câu 370:

Điền dấu ( >

23,17 – 15,63 …… 24,17 – 16,53

30 – 6,8 – 7,2 …… 30 – ( 6,8 + 7,2 )

10,1 – 9,1 + 8,1 – 7,1 …… 6,1 – 5,1 + 4,1 – 2,1

Câu 371:

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

Câu 372:

Tính rồi thử lại (theo mâu):

a) 74,625 – 8,39 b) 200,01 – 19,008 c) 385 – 187,54

Mẫu:

*

Câu 373:

Tính:

a) 41,5 + ( 20,7 + 18,5) b) ( 3,18 + 5,67 ) + 4,82

c) ( 0,923 + 12,75 ) – 0,75 d) (5,62 + 0,651) – 4,62

e) ( 18,29 – 14,43 ) + 1,71 g) (12,3 – 5,48) – 4,52

Câu 374:

Tính quý hiếm biểu thức:

a) 9,4 + a + (5,3 – 4,3) cùng với a = 18,62.

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên phân số số thập phân

b) b + 42,74 – (39,82 + 2,74) cùng với b = 3,72.

Câu 375:

Tính:

a) 62755 x 47 ; b) 2057 x 416 ;

*

e) 75,67 x 6,3 ; g) 7,6 x 36,28.

Câu 376:

Tính bằng cách thuận một thể nhất:

a) 0,25 x 611,7 x 40 ;

b) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 ;

c) 36,4 x 99 + 36 + 0,4.

Câu 377:

Điền dấu ( >

a) 192,4 x 2 x 4,7 ……… 384,8 x 4,6

b) (8,34 – 4,25) x 12 …….. 8,34 x 12 – 4,25 x 12

c) 29,8 x 0,2 + 13,4 ……. (29,8 + 68) x 0,2

d) (2,6 + 4,4) x 0,78 ……… 7,8 x 0,1 x 8

Câu 378:

Tìm x:

a) x : 34 = 6,75 b) x : 7,5 = 3,7 + 4,1

Câu 379:

Tìm:

a) 0,5 của 36m ; b) 0,01 của 6km ;

c) 0,1 của 60 phút ; d ) 0,25 của 60 phút

Câu 380:

Nền 1 căn phòng là hình chữ nhật tất cả chiều dài 5,2 m ; chiều rộng 3,4m. Nền một căn phòng khác cũng là hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 4,8m ; chiều rộng lớn 3,7 m. Hỏi nề căn hộ nào có diện tích s lơn hơn?

Câu 381:

Tính:

a) 8729 : 43 ; b) 2704 : 32 ;

e) 470,04 : 1,2 ; g) 18 : 14,4.

Câu 382:

Viết số phù hợp vào ô trống:

Câu 383:

Tìm x:

a) x x 7,25 = 72,50 ; b) 470,04 : x =

Câu 384:

Tính nhẩm hiệu quả của những phép phân chia sau, biết 17 : 8 = 2,125

a) 1,7 : 0,8 ; b) 0,17 : 8 ; c) 17 : 0,08

Câu 385:

Tính cực hiếm biểu thức:

a) 380,45 : a với a = 10 ; a = 100 ; a = 0,1 ;

b) 841 ,4 : b cùng với b = 10 ; b = 0,1.

Xem thêm: Bt Là Viết Tắt Của Từ Gì Trên Facebook? Bt Có Nghĩa Là Gì

Câu 386:

Tính:

a) 6,144 : 12 + 1,64 ; b) 62,12 – 61,44 : 1,2 ;

c) 48 : (73,29 + 46,71) ; d) (5,04 – 3,816) x 0,5 ;

g) 9 : 0,012 : e) (4,52 – 2,17) x 2,08 ;

Câu 387:

Tính:

a) 15,3 : (1 + 0,25 x 16) ;

b) 40,28 – 22,5 : 12,5 + 1,7 ;

c) 1,6 x 1,1 + 1,8 : 4 ;

d) 18 – 10,5 : 3 + 5

Câu 388:

Tìm x:

a) x + 1,8 = 18 ; b) 8,01 – x = 1,99 ;

c) x : 0,01 = 10 ; d) x x 0,5 = 2,2.

Câu 389:

Diện tích một cái bảng hình chữ nhật là 3,575 mét vuông , chiều rộng của cái bảng là 130 cm. Fan ta muốn nẹp bao bọc tấm bởi đó bằng khung nhôm. Hỏi khung vỏ nhôm đó dài từng nào mét?