toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Khử hoàn toàn một oxit fe ở ánh sáng cao nên vừa đầy đủ V lít khí teo dư (đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe cùng 0,02 mol khí CO2. Cách làm của X và giá trị V thứu tự là

A.

Bạn đang xem: Oxit cao nhất của cacbon có công thức

Fe3O4 và 0,224

B. FeO và 0,224

C. Fe2O3 cùng 0,448

D. Fe3O4 với 0,448


Oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc đội A gồm dạng RO3. Cho các nhận định về R:

(1) R bao gồm hóa trị cao nhất với oxi là 6.

(2) phương pháp hợp hóa học khí của R cùng với H gồm dạng RH2.

(3) R là 1 phi kim.

(4) Axit tương xứng với oxit cao nhất của R là H2RO3

Số đánh giá và nhận định đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Hòa tan a g một oxit fe vào H2SO4 sệt nóng dư nhận được 2,24 l SO2 nghỉ ngơi đktc cùng 120 g muối hạt Fe2(SO4)3

a) xác minh công thức oxit sắt cùng tính a.

b) Cho luồng khí CO trải qua a g oxit sắt trên cho tới khi oxit phản ứng hết. Toàn bộ CO2 tạo thành cho 500 ml dd NaOH 2,2 M (D= 1,25g/ml) được dd A. Tính C% của dd A.( hóa 8 )


Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: ls22s22p63s23p4. Bí quyết oxit tối đa và cách làm hợp chất với hiđro của X là:

A. XO2 với XH4.

B. XO3 cùng XH2.

C. X2O5 với XH3.

D. X2O7 và XH.


Nguyên tố R có thông số kỹ thuật electron nguyên tử 1s22s22p63s23p3. Phương pháp hợp hóa học với hidro và bí quyết oxit cao nhất của R là

A. RH2 cùng RO3

B. RH3 với R2O5

C. RH với R2O7

D. RH4 với RO2


Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử ls22s22p63s23p3. Bí quyết hợp hóa học với hiđro và cách làm oxit tối đa của R là

A. RH2 với RO3

B. RH3 cùng R2O5

C. RH và R2O7

D. RH4 cùng RO2.


Cho những phát biểu sau:

(a) cho dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2, nhận được dung dịch cất NaOH.

(b) Nước thoải mái và tự nhiên thường bao gồm cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

(c) Để pha chế Mg, Al người ta cần sử dụng khí H2 hoặc co để khử oxit kim loại tương xứng ở ánh sáng cao.

(d) bí quyết hóa học của thạch cao nung là CaSO4.2H2O.

(e) cần sử dụng bình cứu vãn hỏa nhằm dập tắt đám cháy xuất hiện Mg.

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.


Cho các phát biểu sau:

(a) cho dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2, nhận được dung dịch cất NaOH.

(b) Nước tự nhiên thường tất cả cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

(c) Để pha chế Mg, Al người ta dùng khí H2 hoặc co để khử oxit kim loại tương xứng ở ánh nắng mặt trời cao.

(d) bí quyết hóa học tập của thạch cao nung là CaSO4.2H2O.

(e) cần sử dụng bình cứu vớt hỏa nhằm dập tắt đám cháy xuất hiện Mg.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

Xem thêm: Karik Nỗ Lực Bước Khỏi Thế Giới Underground, Những Nghệ Sĩ Underground Đang Thống Lĩnh Vpop

D. 4.


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) từ bỏ từ đi qua ống sứ nung đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí thu được sau bội nghịch ứng tất cả tỉ khối so với hidro bởi 20. Phương pháp của oxit fe và xác suất thể tích của khí C O 2 trong các thành phần hỗn hợp khí sau thời điểm phản ứng là