♦ cùng với n = 14 thì (*) ↔ 15.aa + 1,2 × 15.NaOH → 168 gam rắn + 15.H2O.

Bạn đang xem: Peptit x được cấu tạo bởi 1 amino axit

n aa = 1,5 mol, n NaOH = 1,8 mol, nH2O = 1,5 mol. Vì đó, vận dụng BTKL ta có:

→ m aa = 123 gam → M = 82 không tồn tại aa làm sao thỏa mãn.

♦ với n = 15 thì (*) ↔ 16.aa + 19,2.NaOH → 168 gam rắn + 16.H2O.

n aa = 1,6 mol, n NaOH = 1,92 mol, nH2O = 1,6 mol. Bởi đó, áp dụng BTKL ta có:

→ m aa = 120 gam → M = 75 là glyxin, thỏa mãn.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 4 Đại Số 11 - Giải Toán 11 Ôn Tập Chương 4

♦ Tương tự, thấy C, D rất nhiều không thỏa mãn. Cho nên vì thế chỉ có đáp án C đúng.


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu-Ala trong dung dịch NaOH dư, làm cho nóng thu được 45,3 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của a là:


Câu 2:


Cho X là tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Val với Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp bao gồm X với Y, thu được bốn amino axit, trong số ấy có 3,00 gam glyxin và 5,34 gam alanin. Quý hiếm của m là


Câu 3:


X là một trong những peptit mạch hở. Trường hợp thủy phân không hoàn toàn m gam X chỉ thu được những tripeptit thì tổng cân nặng của tripeptit là 56,7 gam. Giả dụ thủy phân không trọn vẹn m gam X chỉ thu được những đipeptit thì tổng khối lượng của đipeptit là 59,4 gam. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X thì nhận được a gam một amino axit Y (chỉ có một nhóm -COOH và 1 đội -NH2). Quý giá của a là:


Câu 4:


Hỗn phù hợp M có peptit X, peptit Y cùng peptit Z chúng cấu tạo từ cùng một các loại amino axit và có tổng số team -CO-NH- trong cha phân tử là 11. Với tỉ lệ nX : nY : nZ = 4 : 6 : 9, thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 72 gam glyxin; 56,96 gam alanin với 252,72 gam Valin. Quý hiếm của m và loại peptit Z là


Câu 5:


Thủy phân hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả một tripeptit và tetrapeptit (đều mạch hở, gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 2 : 1) cùng với 200 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, chiếm được 23,32 gam muối hạt khan của glyxin, alanin và valin. Cực hiếm của m là


Câu 6:


Cho E là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val cùng T là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam láo lếu hợp gồm E với T, thu được tứ amino axit, trong các số ấy có 9,00 gam glyxin cùng 7,12 gam alanin. Quý giá của m là


Câu 7:


Hỗn đúng theo E có 3 peptit X, Y, Z gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Tổng số links peptit trong X, Y, Z nhỏ dại hơn 8. Thủy phân trọn vẹn m gam E chiếm được 45 gam Gly, 71,2 gam Ala cùng 117 gam Val. Quý hiếm của m gần nhất với


Câu 8:


Khi thủy phân trọn vẹn một peptit mạch hở X (M= 346) thu được các thành phần hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin với axit glutamic. Cho 43,25 gam peptit X công dụng với 600 ml dung dịch HCl 1M thu đuợc hỗn hợp Y. Để tác dụng hết với các chất trong Y sử dụng vừa đủ dung dịch đựng NaOH thu được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z thu được x gam muối. Cực hiếm của x là


Câu 9:


Thủy phân trọn vẹn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được làm cho từ những α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 11,10 gam muối. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bởi dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Quý giá của m là


Câu 10:


Tripeptit X gồm công thức sau C8H15O4N3. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được trọng lượng chất rắn là


Câu 11:


Hỗn phù hợp M tất cả peptit X với peptit Y chúng kết cấu từ cùng một các loại aminoaxit và tất cả tổng số nhóm -CO-NH- trong nhị phân tử là 5. Với tỉ lệ nX : nY = 1 : 2, thủy phân hoàn toàn m gam M chiếm được 12 gam glixin với 5,34 gam alanin. Quý giá của m gần nhất với


Câu 12:


Hỗn hòa hợp T bao gồm hai peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam T, thu được láo hợp sản phẩm gồm 16,02 gam alanin cùng 9,36 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit của hai phân tử peptit vào T bằng 5. Giá trị của m là


Câu 13:


X là một trong hexapeptit kết cấu từ một aminoaxit H2NCnH2nCOOH (Y). Trong Y có tổng % khối lượng nguyên tố oxi và nito là 61,33%. Thủy phân không còn m(g) X trong môi trường xung quanh axit nhận được 30,3 (g) pentapeptit 19,8(g) đipeptit với 37,5 (g) Y. Cực hiếm của m là


Câu 14:


Cho cha peptit mạch hở X, Y với Z (đều được tạo ra thành tự glyxin cùng alanin), trong các số đó X, Y là đồng phân cấu tạo và cất số links peptit nhỏ hơn Z. Thủy phân hoàn toàn 0,06 mol tất cả hổn hợp E có X, Y và Z (trong E tất cả tỉ lệ số mol nO : nN = 13 : 10) bằng 120 mL dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, thu được 22,68 gam hóa học rắn khan. Biết tổng số link peptit trong phân tử của ba peptit trong E bởi 8. Tổng cộng nguyên tử vào một phân tử Z là


Câu 15:


Hỗn thích hợp E có hai peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam E, thu được láo hợp sản phẩm gồm 10,5 gam glyxin với 8,9 gam alanin. Biết tổng số liên kết peptit của nhì phân tử peptit trong E bởi 4. Cực hiếm của m là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam