- Đưa phương trình về phương trình lượng giác cơ bạn dạng (cos x = cos alpha Leftrightarrow x = pm alpha + k2pi ).

Bạn đang xem: Phương trình cos x 0 có nghiệm là

- Áp dụng công thức: $cos left( x + dfracpi 2 ight)=-sin x$


Ta có: $cos x + sin x = 0 $

$Leftrightarrow cos x = - sin x$

( Leftrightarrow cos x = cos left( x + dfracpi 2 ight))

( Leftrightarrow left< eginarraylx = x + dfracpi 2 + k2pi left( VN ight)\x = - x - dfracpi 2 + k2pi endarray ight.)

( Leftrightarrow 2x =- dfracpi 2 + k2pi )

(Leftrightarrow x = -dfracpi 4 + kpi ).


*


Cách khác:

$cos x + sin x = 0$

(eginarrayl Leftrightarrow sqrt 2 left< dfrac1sqrt 2 sin x + dfrac1sqrt 2 cos x ight> = 0\ Leftrightarrow sqrt 2 left< sin x.cos dfracpi 4 + cos x.sin dfracpi 4 ight> = 0endarray)

$ Leftrightarrow sqrt 2 sin left( x + dfracpi 4 ight) = 0$

$ Leftrightarrow sin left( x + dfracpi 4 ight) = 0 Leftrightarrow x + dfracpi 4 = kpi $

( Leftrightarrow x = - dfracpi 4 + kpi left( k in mathbbZ ight)).


...

Xem thêm: Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2018: Đề Thi Đại Học 2018 CủA Bộ Gd


Bài tập tất cả liên quan


Phương trình lượng giác cơ bản Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Với quý giá nào của (m) dưới đây thì phương trình (sin x = m) gồm nghiệm?


Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn tóm lại đúng.


Nghiệm của phương trình (sin x = - 1) là:


Chọn mệnh đề sai:


Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac12) thỏa mãn nhu cầu $ - dfracpi 2 le x le dfracpi 2$ là:


Số nghiệm của phương trình (2sin left( x + dfracpi 4 ight) - 2 = 0) với (pi le x le 5pi ) là:


Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:


Phương trình (cos 2x = 1) gồm nghiệm là:


Chọn mệnh đề đúng:


Nghiệm của phương trình (2cos x - 1 = 0) là:


Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( x + dfracpi 3 ight) = 1) cùng với (0 le x le 2pi ) là:


Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:


Nghiệm của phương trình (sin ^2x-sin x = 0) thỏa điều kiện: (0


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát