Da tự tạo (PVC) được pha trộn từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu năng suất của cục bộ quá trình là 20% thì nhằm điều chế 1 tấn PVC phải đề nghị một thể tích khí vạn vật thiên nhiên (xem khí thiên nhiên chứa 85% metan) là:
Bạn đang xem: Pvc được điều chế từ khí thiên nhiên

Từ CH4người ta điều chế PE theo sơ đồ dùng sau:CH4→C2H2→C2H4→PE

Giả sử công suất của mỗi bội phản ứng đều bằng 80% thì thể tíchCH4 (đktc) cần dùng làm điều chế được 5,6 tấn PE là


Cho sơ đồ gửi hóa : CH4→C2H2→C2H3Cl→PVC. Theo sơ đồ gia dụng trên từ 448 m3 khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc) thì tổng thích hợp được m kilogam PVC. Cực hiếm của m là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và công suất của cả quá trình là 50%)


Khối lượng C2H4cần dùng làm điều chế 2.5 tấn PE là bao nhiêu? biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%


Trong công nghiệp fan ta pha chế PVC từ etilen theo sơ thiết bị sau:

Etilen→Cl21,2-dicloe tan→500°Cvinyl clorua→PVC

Với hiệu suất các phản ứng khớp ứng là 80% ; 70% và 62,5%. Thể tích khí etilen (ở đktc) phải lấy để rất có thể điều chế được một tấn PVC là


Cao su buna được tổng vừa lòng theo sơ đồ: ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su buna. Công suất cả quy trình điều chế là 80%, mong mỏi thu được 540 kg cao su buna thì khối lượng ancol etylic bắt buộc dùng là


Cho sơ đồ tổng hợp cao su thiên nhiên buna:Metan→Axetilen→Vinyl axetilen→Buta-1,3-đien→Cao su buna

Từ 40 kilogam metan rất có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (biết hiệu suất của cả quy trình bằng 80%)?


Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha trộn từ khí thiên nhiên (metan chỉ chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ gửi hóa và công suất mỗi quy trình tiến độ như sau:Metan→H=15%Axetilen→H=85%Vinyl clorua→H=80%PVCMuốn tổng vừa lòng 1,0 tấn PVC thì nên bao nhiêu m3khí vạn vật thiên nhiên (đo sinh hoạt đktc) ?


Cao su buna (CSBN) được cung ứng từ gỗ chứa một nửa xenlulozơ theo sơ đồ: Xenlulozơ→1glucozơ→2etanol→3buta-1,3-đien→4CSBN

Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75% với 100%. Để tiếp tế 1,0 tấn CSBN cần từng nào tấn gỗ?


Thủy phân 43 gam poli(vinyl axetat) vào kiềm nhằm điều chế poli(vinyl ancol) nhận được 24,1 gam polime. Năng suất của phản ứng là:


Để điều chế cao su buna người ta hoàn toàn có thể thực hiện nay theo các sơ đồ chuyển đổi sau:C2H5OH→50%buta-1٫3-dien→80%cao su buna

Tính trọng lượng ancol etylic phải lấy để rất có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ vật trên?


Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau:C2H4→CH2Cl-CH2Cl→C2H3Cl→PVC.Nếu hiệu suất toàn cục quá trình đạt 80% thì lượngC2H4 cần dùng để làm sản xuất 5000 kilogam PVC là:


Từ 4,2 tấn etilen fan ta có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết năng suất của cả quá trình là 80%?


PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4→H=75%C2H2→H=80%CH2=CH-Cl→H=90%PVCHỏi cần bao nhiêum3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc) để điều chế 100 kilogam nhựa PVC (Biết vào khí thiên nhiên có 95%CH4) ?


Sơ đồ vật phản ứng dễ dàng nhất pha chế nhựa novolac (dùng để chế tạo bột ép, sơn) như sau:

Để thu được 10,6 kilogam nhựa novolac thì nên cần dùng x kg phenol với y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quy trình điều chế là 80%). Quý hiếm của x với y thứu tự là
Xem thêm: Lý Thuyết Hóa 11: Bài 2 Axit Bazo Và Muối, Lý Thuyết Hóa 11: Bài 2

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam