*

Vị trí của danh từ, tính từ, cồn từ trong giờ Anh

Danh từ, rượu cồn từ cùng tính trường đoản cú là những loại từ đặc biệt trong tiếng Anh. Bọn chúng đóng sứ mệnh trong việc hình thành câu và làm cho những câu văn/đoạn văn gồm ý nghĩa. Hôm nay chúng mình hãy thuộc Ms Hoa mày mò chung về vị trí của danh từ, tính tự và động từ vào câu nhé ^^

I. Danh trường đoản cú (nouns):

Danh hay được đặt tại những vị trí sau:

1. Nhà ngữ của câu (thường mở đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Sau danh từ là tính từ

Trong đó, Maths là danh từ cai quản ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng tự chỉ thời gian, cùng Lan là danh từ quản lý ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, cùng danh từ đang là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính tự sở hữu, với danh từ bỏ là father

 

3. Làm cho tân ngữ, sau hễ từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, đụng từ lượt thích và danh từ là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý kết cấu a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính tự (adjectives)

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau hễ từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough lớn play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to stay at home4. Tính trường đoản cú còn được dùng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay thua cuộc more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ trong câu cảm thán: How adj S V và What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động trường đoản cú (verbs)

Vị trí của cồn từ trong câu khôn cùng dễ nhận biết vì nó thường che khuất chủ ngữ.

Xem thêm: Hnay Là Ngày Gì - Hôm Nay Là Ngày Gì, Ngày Lễ Gì

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đó là những kiến thức có tương quan đến địa chỉ của Động từ, Danh từ, Tính từ. Những con lưu về và hãy nhớ là vị trí của rất nhiều loại từ bỏ này trong tiếng Anh nhé ^.^