Bài học đa số rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng điều đình giữa các chất điện li dạng vừa đủ và dạng ion thu gọn. Vận dụng kiến thức để tham gia đoán khunh hướng của phản bội ứng hiệp thương giữa các chất năng lượng điện li cùng làm một số dạng bài xích tập cơ bản.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy chương 1 hóa học 11

Đang xem: Sơ đồ tư duy chương 1 hóa 11

1. Nắm tắt lý thuyết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng caoChương 1 bài xích 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: luyện tập Axit, bazơ, muối cùng p.ư thảo luận ion

*
Hình 1: Sơ đồ tư duy hóa học “Sự năng lượng điện li”

Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là hóa học khi tung trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li theo phong cách axit, vừa có thể phân li theo phong cách bazơ.

Hầu hết những muối lúc tan nội địa phân li hoàn toàn thành cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+) với anion cội axit.

Nếu nơi bắt đầu axit còn đựng hiđro axit thì nó sẽ thường xuyên phân li yếu hèn ra cation H+ cùng anion gốc axit.

Bài 1:

Dùng phản nghịch ứng hội đàm ion nhằm tách:

a, ion Mg2+ thoát ra khỏi dung dịch chứa các chất tan Mg(NO3)2 cùng KNO3


READ: Sơ Đồ tứ Duy Nhân đồ Anh Thanh Niên, Ghim bên trên Learn More

b, ion PO43- thoát ra khỏi dung dịch chứa những chất chảy K3PO4 cùng KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để làm trung hòa giảm lượng dư axit HCl vào dạ dày.

a, Viết PTHH bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn gàng của làm phản ứng.

b, độ đậm đặc axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa và thể tích CO2 (đktc) hiện ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi phụ thuộc vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 với HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa rã 0,887g NaCl với KCl trong nước, giải pháp xử lý dung dịch thu được bởi một lượng dư dung dịch AgNO3 chiếm được 1,913g kết tủa. Tính thành phần tỷ lệ của mỗi chất trong láo lếu hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y lần lượt là số mol của NaCl với KCl, dựa vào khối lượng hỗn hợp ta bao gồm pt và nhờ vào số mol kết tủa ta gồm thêm phương trình nữa, giải hệ search x,y →tính trọng lượng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 – %KCl

Hệ: (left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887 x + y = 0,0133 endarrayight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g


READ: Sơ Đồ tư Duy lịch sử 12 bài xích 17 lịch sử dân tộc 12, Sơ Đồ bốn Duy lịch sử hào hùng 12 bài 17 ngăn nắp Nhất

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

Cho 400g dung dịch H2SO4 49% vào nước được 2 lít dung dịch A.

Xem thêm: Bản Đồ Huyện Vĩnh Bảo Mới Nhất, Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Vĩnh Bảo

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong hỗn hợp A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M bắt buộc thêm vào dd A để thu được dung dịch có pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính trọng lượng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ lấy số mol phân tách thể tích ra mật độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = 2 mol phải số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, bản chất của quá trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì chiếm được dd bao gồm pH = 1 + dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư = 4 – 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-1 M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) với (2) có: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = 2 lít

pH = 7 thì môi trường trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường thiên nhiên bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư = 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac10^ – 1410^ – 13)= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết quý giá pH của những dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không bị thủy phân, các ion trung tính có gốc của axit khỏe khoắn (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4


READ: Sơ Đồ tứ Duy bài bác Việt Bắc 12 gọn nhẹ Nhất, Sơ Đồ tứ Duy bài Việt Bắc Lớp 12 ngắn gọn Nhất

, HClO3, HClO4 ) cùng cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ táo tợn nên không biến thành thủy phân, CO32- nơi bắt đầu axit yếu bắt buộc bị thủy phân

CO32- + H2O ⇄HCO3- + OH-, môi trường xung quanh bazơ đề xuất pH >7

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh không biến thành thủy phân, môi trường thiên nhiên trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O ⇄CH3COOH + OH–, môi trường xung quanh bazơ buộc phải pH >7

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ chính là H+) môi trường xung quanh axit bắt buộc pH 3→ Al3+ + 3Cl-


Post navigation


Previous: ” Mandarin Là Gì, Nghĩa Của từ bỏ Mandarin, Mandarin Vs Cantonese Mandarin
Next: Cung Thiên Phúc Thiên Đức Là Gì, Sao Thiên Phúc