Câu hỏi :

Thế năng của một electron trên điểm M trong điện trường của một tụ năng lượng điện điểm là -32.10-19 J. Điện tích của electron là –e = -1,6.10-19 C. Điện cố tại điểm M bằng bao nhiêu ? 


*