Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Mang lại X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó đến dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:
Bạn đang xem: Tiến hành trùng hợp 10 4 gam stiren

$n_C_8H_8 = frac10,4104 = 0,1,,mol;,,n_Br_2 = 0,15.0,2 = 0,03,,mol;,,n_I_2 = frac1,27254 = 0,005,,mol.$

Phương trình phản nghịch ứng :

$nCH(C_6H_5) = CH_2,,,;xrightarrowxt,,,,,,t^o ext< - CH(C_6H_5) - CH_2 - ext>_n$ (1)

mol: 0,075

$C_6H_5 - CH = CH_2, + ,Br_2; o ;;C_6H_5 - CHB extr - CH_2B extr$ (2)

mol: 0,025 → 0,025

KI + Br2 → KBr + I2 (3)

mol: 0,005 → 0,005

Theo (3) : n Br2 dư = 0,005 =>nBr2 phản bội ứng = nC8H8 dư = 0,025 mol

=> nC8H8 phản bội ứng = 0,075 mol => H =$dfrac0,0750,1.100 = 75\% $

 


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Stiren Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hiđrocacbon thơm :


*

Tên call của của hiđrocacbon bên trên là:


A + 4H2 $xrightarrowNi,,p,,t^o$etylxiclohexan. Kết cấu của A là :


Số lượng đồng phân chỉ cất vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H10 là :


Stiren không phản ứng được với hóa học nào sau đây ?


Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 dung dịch thử độc nhất là :


Để rõ ràng được những chất hex-1-in, toluen, benzen ta cần sử dụng 1 thuốc thử tốt nhất là:


A bao gồm công thức phân tử là C8H8, công dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo thành ancol 2 chức. 1 mol A chức năng tối đa với:


Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). đến X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó mang đến dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:


Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng phù hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Cân nặng etylbenzen cần dùng làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là:


1,3 gam chất hữu cơ A cháy trọn vẹn thu được 4,4 gam CO2 với 0,9 gam H2O. Tỉ khối hơi của A đối với oxi là d vừa lòng điều khiếu nại 3
Xem thêm: Câu Hỏi Chất Nào Sau Đây Làm Mất Tính Cứng Của Nước Cứng Vĩnh Cửu ?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát