toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính số nguyên tử trong một gam khí O2 . Cho NA =6,022.1023 mol-1

A 376.1020

B 736.1030

C 637 .1020

D 367.1030


*

Bài 1: Tính số mol:

- sắt kẽm kim loại Na có trong 2,3 gam Na?

- Khí O2 có trong 6,4 gam O2?

- H2O tất cả trong 2,7 gam H2O?

- CaCO3 tất cả trong 2,0 gam CaCo3?

Bài 2: - Tính số mol khí O2 có trong 1,12 lít khí O2 sinh hoạt đktc ( đktc: (t^0=O^0)C, p = 1atm )?

- Tính số mol khí H2 bao gồm trong 2,24 lít khí H2 sống đktc?

- Tính số mol khí CH4 có trong 1200 ml khí CH4 sống đktc?

Bài 3: Tính số mol:

- NaCl gồm trong 200 ml hỗn hợp NaCl 0,1 mol/1 (M)?

- H2SO4 bao gồm trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,05M?

- NaOH gồm trong 1200 ml dung dịch NaOH 0,25M?


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
*

Bài 1: a) Hãy cho thấy số phân tử có mặt trong 2 mol phân tử FeOb) Tính số mol nguyên tử của 24.1023 nguyên tử Nac) Tính khối lượng của 0,05 mol phân tử đường glucozơ C6H12O6d) Tính thể tích khí được đo nghỉ ngơi đktc của 1,2 mol N2O5


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
0
1
gởi Hủy

Câu 2. 

a. Search thể tích của 0,25 mol khí CO2 sinh sống (đktc). 

b. Tìm trọng lượng của 0,5 mol nhôm oxit ( Al2O3) 

c. Tra cứu số phân tử N2O5 , số nguyên tử N gồm trong 54 gam N2O5. 

d. Tính thể của láo lếu khí có 6,72 lit khí hidro O2 và 0,25 mol khí oxi CO2 (đktc) 


Lớp 8 chất hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

(a.V_CO_2left(dktc ight)=0,25.22,4=5,6left(l ight))

(b.m_Al_2O_3=0,5.160=80left(g ight))

 


Đúng 0
bình luận (0)

a. Tính số nguyên tử hoặc phân tử gồm trong: 1mol Fe; 0,5 mol CO2,

b. Tính V các chất khí sau ở đktc: 1mol O2; 1,5 mol H2; 0,4 mol CO2

a. Tính số mol của 28 gam Fe; 36,5 gam HCl; 18 gam C6H12O6


Lớp 8 chất hóa học
1
1
Gửi hủy

a, Xin lỗi bạn ạ, mình trù trừ làm :((

b, VO2 = nO2 * 22,4 = 1 * 22,4 = 22,4 (lít)

VH2 = nH2 * 22,4 = 1,5 * 22,4 = 33,6 (lít)

VCO2 = nCO2 * 22,4 = 0,4 *22,4 =8,96 (lít)

c, nFe = mFe / MFe = 28/56 = 0,5 (mol)

nHCl = mHCl / MHCl = 36,5/36,5 = 1 (mol)

nC6H12O6 = mC6H12O6 / MC6H12O6 = 18/5352 = 0,003

Đây nha chúng ta !! :))


Đúng 0
bình luận (0)

a/ Tính khối lượng và thể tích nghỉ ngơi đktc của tất cả hổn hợp khí gồm: 1,2.1023 phân tử CH4, 0,25 mol O2, 22 gam khí CO2.

Bạn đang xem: Tính số nguyên tử trong 1g khí o2

b/ Tính trọng lượng của N phân tử các chất sau: H2O, CuSO4, C6H12O6, Ca(OH)2.

c/ Tính số mol nguyên tử H, P, O có trong 19,6 gam axit photphoric (H3PO4).


Lớp 8 hóa học Đề cương ôn tập cuối HKI
0
0
Gửi bỏ

Cho 4,8 gam khí oxi (oxygen)

a. Tính số mol của O2

b. Tính số phân tử O2

c. đề nghị lấy từng nào gam Kẽm (Zinc) để sở hữu số nguyên tử thông qua số phân tử bao gồm trong 4,8 g O2

( Zn = 65 , O = 16 )


Lớp 8 chất hóa học
2
0
gửi Hủy

a: (n_O_2=dfrac4.832=0.15left(mol ight))

 


Đúng 1

bình luận (1)

(a,n_O_2=dfracm_O_2M_O_2=dfrac4,832=0,15left(mol ight)\b,Số.phân.tử=n.6.10^23=0,15.6.10^23=9.10^22left(p.tử ight))

c) Số nguyên tử Zn = Số phân tử O2 

=> (n_Zn=n_O_2=0,15left(mol ight))

=> (m_Zn=0,15.65=9,75left(g ight))


Đúng 1
comment (0)

Hỗn đúng theo X bao gồm hai chất hữu cơ mạch hở A và B, vào phân tử phần đông chứa C, H, O và bao gồm số nguyên tử hidro gấp rất nhiều lần số nguyên tử cacbon. Nếu như lấy cùng số mol A hoặc B bội nghịch ứng hết với na thì phần đông thu được V lít H2. Còn giả dụ hidro hóa thuộc số mol A hoặc B như trên thì nên cần tối nhiều 2V lít H2 (các thể tích khí đo trong thuộc điều kiện). Mang đến 22,8 gam X phản bội ứng với mãng cầu dư, nhận được 3,92 lít H2 (đktc). Còn mặt khác 22,8 gam X phản ứng với hỗn hợp AgNO3 dư vào NH3 nhận được 43,2 gam Ag. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn 22,8 gam X phải V lít (đktc) O2. Quý giá của V sớm nhất với

A. 26.

B. 30.

C. 28.

D. 32.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

· A và B vào phân tử những chứa C, H, O và gồm số nguyên tử hidro gấp đôi số nguyên tử cacbon A cùng B bao gồm độ bội link k = 1.

· Hidro hóa A cùng B (số mol như trên) bắt buộc tối nhiều 2V lít H2 minh chứng A và B có một chức – OH và 1 nối đôi C = C hoặc C = O vào phân tử.

22,8 gam X + na dư → 0,175 mol H2 

⇒ n X = 2 n H 2 = 0 , 35 m o l ⇒ M ¯ X = 22 , 8 0 , 35 = 65 , 1

22,8 X + AgNO3 dư trong NH3 → 0,4 Ag.

⇒ n - C H O = 1 2 n A g = 0 , 2 m o l

Chứng tỏ X có 1 chất dạng , chất còn sót lại có dạng C m H 2 m - 1 O H ( B , 0 , 15 m o l )

⇒ ( 14 n + 46 ) . 0 , 2 + ( 14 m + 16 ) . 0 , 15 = 22 , 8 g a m ⇒ 2 n + 1 , 5 m = 8 ⇒ m = 4 , n = 1 .

HOCH2CHO + 2O2 → t 0 2CO2 + 2H2O

C4H7OH + 11 2 O 2 → t o 4CO2 + 4H2O

⇒ V = 22 , 4 . ( 2 . 0 , 2 + 11 2 . 0 , 15 ) = 27 , 441

Gần nhát với cái giá trị 28 lít.

Xem thêm: Top Hình Ảnh Đẹp 8 3 Đẹp Nhất, Tổng Hợp Hình Ảnh 8/3 Đẹp Nhất


Đúng 0

comment (0)

Câu 11: Đốt cháy một phi kim trong khí oxi sinh ra hóa học khí giữ mùi nặng hắc, tạo ho

A. 2S + 3O2 → 2SO3 B. S + O2 → SO2

C. 4P + 5O2 → 2P2O5 D. C + O2 →CO2

Câu 12: trong 16g khí oxi có bao nhiêu nguyên mol nguyên tử oxi và từng nào mol phân tử oxi?

A. 1 mol nguyên tử oxi với 1 mol phân tử oxi

B. 1 mol nguyên tử oxi cùng 0,5 mol phân tử oxi

C. 0,5 mol nguyên tử oxi cùng 1 mol phân tử oxi

D. 0,5 mol nguyên tử oxi và 0,5 mol phân tử oxi

 

Câu 13: Tỉ khối khá của oxi với nitơ là:

A. 1,12 B. 1,13 C. 1,14 D. 1,15

Câu 14: tín đồ ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ phụ thuộc tính chất.

A. Khí oxi rã trong nước B. Khí oxi không nhiều tan vào nước

C. Khí oxi cực nhọc hóa lỏng D. Khí oxi nhẹ hơn nước

Câu 15: phản nghịch ứng dùng làm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:

A. CH4 + O2 → 2CO2 + H2O B. CaCO3 → CO2 + CaO

C. Cha + O2 → BaO D. 2KClO3 → 2KCl + O2

Câu 16: Để oxi hóa hoàn toàn một sắt kẽm kim loại M hóa trị (II) thành oxi đề nghị dùng một lượng oxi bằng 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào dưới đây?

A. Zn B. Mg C. Ca D. Ba

Câu 17: khi oxi hóa 2 gam một sắt kẽm kim loại M chiếm được 2,54 gam oxit, trong những số đó M tất cả hóa trị (IV). M là sắt kẽm kim loại nào sau đây? (trong ngoặc là nguyên tử khối của kim loại)