WACC là chi tiêu sử dụng vốn được doanh nghiệp thống kê giám sát dựa trên tỷ trọng những loại vốn mà lại doanh nghiệp sử dụng. Vốn của người tiêu dùng bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác.

Bạn đang xem: Tính wacc

WACC được giám sát như sau:

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd *(1-Tc)

Trong đó: Re = chi phí sử dụng vốn cổ phần Rd = chi tiêu sử dụng nợ vay E  = quý hiếm vốn chủ cài đặt D = quý giá nợ vay của công ty V = (E+D) = tổng ngân sách dài hạn của công ty Tc = thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ thực tế cổ phiếu PLC năm 2017 đang được xác định như sau:

Theo Tiêu chuẩn chỉnh kế toán Việt Nam, vốn chủ cài của doanh nghiệp bao hàm vốn cổ phần, thặng dư vốn, lợi nhuận chưa cung cấp và những quỹ. Ngoại trừ quỹ dự trữ bổ sung cập nhật vốn điều lệ, các quỹ này (ví dụ như quỹ phúc lợi an sinh và khen thưởng, quỹ chi tiêu và phạt triển, quỹ dự trữ chênh lệch tỷ giá) thực ra không thuộc về chủ sở hữu. Do vậy, lúc tính vốn chủ sở hữu, ta phải loại trừ các quỹ này ra.

Xem thêm: Vua Nào Tập Trận Đùa Chơi Cờ Lau Phất Trận Một Thời Ấu Thơ ?

Do bài toán phân tích cơ cấu tổ chức vốn của PLC được dựa vào report tài chính hợp tuyệt nhất (từ doanh nghiệp mẹ và các công ty con) nên trong vốn công ty sở hữu, ta còn có ích ích cổ đông thiểu số.

Vốn chủ cài đặt PLC cuối năm 2017 = E = Vốn cp + Thặng dư vốn – cp quỹ + lợi nhuận chưa cung cấp + vốn khác thuộc chủ sở hữu = 984,98 tỷ đồng

*

(*) Đây là phân tích của GS Aswath Damodaran được trình diễn trên trang http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/