Đề khám nghiệm 45 phút Hóa 11 - Chương 5

Đề Số 1

I, Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)

Câu 1. Crackinh 8,8 gam C3H8 được các thành phần hỗn hợp khí X. Thể tích CO2 thu được lúc đốt cháy trọn vẹn X là

A. 4,48 lít B.13,44 lít C. 17,92 lít D. 5,6 lít

Câu 2: Ứng với bí quyết phân tử C4H8 có thể bao nhiêu đồng phân anken?

A, 3 B. 2 C. 5 D. 6

Câu 3: Câu nào đúng khi nói về hidrocacbon no ?

A. Hidrocacbon no là hidrocacbon mà lại trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 chương 5 có đáp án

B. Hidrocacbon no là hợp chất hữu tuy vậy trong phân tử chỉ có link đơn.

C. Hidrocacbon nhưng mà trong phân tử cất một nối đôi được gọi là hidrocacbon no.

D. Hidrocacbon no là hợp chất hữu nhưng mà trong phân tử chỉ gồm hai thành phần cacbon và hidro

Câu 4 : phản bội ứng đặc trưng của hidrocacbon no là:

A. Phản nghịch ứng tách. B. Làm phản ứng thế. C. Bội nghịch ứng cộng. D. Làm phản ứng lão hóa -khử

Câu 5: mang lại phản ứng giữa buta-1,3-đien + HBr sinh sống -80oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chính của phản bội ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 6: chất nào sau đây có đồng phân hình học:

A. CH3-CH2-CH3. B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=CH-CH=CH2  D. CH2=CH-CH3

Câu 7: mang lại 3,4 gam một ankin X lội qua dung dịch Br2 thì thấy sử dụng hết 50ml hỗn hợp Br2 2M. CTPT của ankin X là :

A. C2H2. B. C3H4. C. C4H6 D. C5H8.

Câu 8: Một các thành phần hỗn hợp X hoàn toàn có thể tích 3,36 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng sau đó nhau. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy cân nặng bình Br2 tăng 7,56 gam. Xác minh CTPT nhị anken

A. C2H4 cùng C3H6. B. C3H6 cùng C4H8. C. C4H8 cùng C5H10. D. C2H2 và C3H4.

Câu 9: Điều khiếu nại nào để ankin hoàn toàn có thể tham gia phản bội ứng thế bởi ion sắt kẽm kim loại là :

A. Có trọng lượng phân tử to hơn ion sắt kẽm kim loại được gắng thế. B. Là ankin phân nhánh.

C. Có liên kết ba ngơi nghỉ đầu mạch. D. Có links ba chính giữa mạch.

Câu 10: cho thấy sản phẩm thiết yếu của phản ứng sau : CH2 = CHCH2CH3 + HCl→ ?

A. CH3CHClCH2CH3. B. CH2 = CHCH2CH2Cl.

C. CH2ClCH2CH2CH3. D. CH2 = CHCHClCH3.

Câu 11: Trùng vừa lòng etilen, thành phầm thu được có cấu trúc là:

A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n . C. (-CH=CH-)n. D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 12: Đốt trọn vẹn một ankan, sau bội phản ứng chiếm được 8,96 lít CO2 (đktc) cùng 9 gam H2O. Công thức phân tử của ankan mang đốt là:

A. CH4  B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10.

Câu 13: Công thức bao quát của hàng đồng đẳng anken là:

A. CnH2n+ 2 (n ≥ 1) B.CnH2n-2 (n ≥2) C. CnH2n- 6(n ≥ 6) D. CnH2n( n ≥ 2)

Câu 14: hóa học

*
 có thương hiệu là gì ?

A. 2,2-Đimetylbut-1-in B. 2,2-Đimeylbut -3-in. 

C. 3,3-Đimeylbut -1-in. D. 3,3-Đimeylbut -2-in.

Câu 15: Trước trong thời gian 50 của chũm kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, dựa vào sự trở nên tân tiến vượt bậc của technology khai thác và chế tao dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền, thuận tiện hơn những so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

A. C2H6. B. C2H4. C. C2H2. D. CH4.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1(1,5 điểm): Viết những phương trình sau:

1, Trùng thích hợp etilen. 2, Buta-1,3- đien + HBr ( -80oC).

3, Đốt cháy pentan. 4, Metan công dụng với Cl2 (a/s, 1:1)

5, Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Câu 2(1 điểm): Viết công thức kết cấu và hotline tên các đồng phân của anken bao gồm công thức phân tử khớp ứng là C4H8.

Câu 3(1,5 điểm): Dẫn lỏng lẻo 10,08 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) tất cả propin và etilen vào 350 ml dung dịch Brom 2M. Biết phản ứng xẩy ra vừa đủ.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 1, 2, 3 Hồ Xuân Hương, Bài Thơ: Thơ Tự Tình (Hồ Xuân Hương

Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra và tính thành phần phần trăm theo thê tích mỗi chất trong láo lếu hợp.