Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk2 có đáp án

**Xem thêm: Điểm Cực Đại Của Đồ Thị Hàm Số, Hai Quy Tắc Tìm Cực Trị

Chương 1: một số khái niệm về lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình Bài 1: quan niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bài bác 2: những thành phần của ngữ điệu lập trình Đề thi Tin học tập 11 Đề thi Tin học 11 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Tin học tập 11 học tập kì 2 có đáp án Chương 3: kết cấu rẽ nhánh cùng lặp bài xích 9: kết cấu rẽ nhánh bài 10: kết cấu lặp Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc bài xích 11: hình trạng mảng bài xích 12: vẻ bên ngoài xâu bài 13: Kiểu phiên bản ghi Chương 5: Tệp và thao tác với tệp bài xích 14: Kiểu dữ liệu tệp bài xích 15: thao tác làm việc với tệp bài 16: Ví dụ thao tác với tệp Chương 6: Chương trình bé và thiết kế có cấu trúc bài 17: Chương trình bé và phân nhiều loại bài xích 18: Ví dụ về phong thái viết và áp dụng chương trình bé bài xích 19: Thư viện lịch trình con chuẩn chỉnh Trắc nghiệm Tin học tập 11 C++ Bài 1: khái niệm lập trình và ngữ điệu lập trình bài xích 2: những thành phần của ngôn từ lập trình bài bác 3: cấu trúc chương trình bài bác 4: một số trong những kiểu dữ liệu chuẩn bài xích 5: Khai báo biến bài bác 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán bài bác 7: những thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra dễ dàng bài bác 8. Biên soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh lịch trình bài bác 9: cấu trúc rẽ nhánh bài bác 10: cấu trúc lặp bài xích 11: kiểu dáng mảng bài bác 12: mẫu mã xâu bài xích 13: Kiểu bạn dạng ghi bài xích 14: Kiểu dữ liệu tệp bài xích 15: thao tác với tệp bài 16: Ví dụ làm việc với tệp bài bác 17: Chương trình nhỏ và phân các loại bài 18: Ví dụ về phong thái viết và sử dụng chương trình bé bài bác 19: Thư viện lịch trình con chuẩn chỉnh TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11 PYTHON Bài 1: quan niệm lập trình và ngữ điệu lập trình bài 2: các thành phần của ngữ điệu lập trình bài xích 3: kết cấu chương trình bài bác 4: một số kiểu dữ liệu chuẩn bài bác 5: Khai báo biến bài xích 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán bài 7: các thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra dễ dàng và đơn giản bài bác 8. Biên soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh công tác bài bác 9: cấu trúc rẽ nhánh bài xích 10: kết cấu lặp bài bác 11: đẳng cấp mảng bài 12: hình trạng xâu bài 13: Kiểu phiên bản ghi bài bác 14: Kiểu tài liệu tệp bài xích 15: thao tác với tệp bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp bài bác 17: Chương trình nhỏ và phân một số loại bài xích 18: Ví dụ về phong thái viết và sử dụng chương trình bé bài xích 19: Thư viện chương trình con chuẩn chỉnh