toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là

A.

Bạn đang xem: Trong các chất sau axit axetic

3

B. 5

C. 1

D. 4Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa rã được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là

A. 3

B. 5

C. 1

D. 4


*

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa chảy được Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là:

A. 3

B. 5

C. 1

D. 4


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là

A. 3

B. 5

C. 1

D. 4


Chọn lời giải A

♦1: ancol nhiều chức, gồm 2 đội OH ngay thức thì kề hoàn toàn có thể hòa chảy được Cu(OH)2 sinh sản phức đồng:

⮚ TH xenlulozơ là polime, không tổ hợp được Cu(OH)2.!

♦2: kiêng quên axit cacboxylic cũng có thể hòa rã được Cu(OH)2:

• 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + H2O.

Theo đó, tất cả 3 chất thỏa mãn nhu cầu yêu ước → chọn A.

Xem thêm: File Excel Bị Lỗi Font Bằng Excel, Word Csv Không Bị Lỗi Phông


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa rã được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A. 3

B. 5

C. 1

D.


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Câu 51. Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozo, ancol etylic. Số hóa học hòa chảy được Cu * (OH) , ở ánh sáng thường làA. 3B. 5C. 1D. 4


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.


Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số hóa học hòa chảy Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4


Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở đk thường là