ax + b 0 ; ax + b £ 0, ax + b ³ 0) trong các số đó a cùng b là hai số sẽ cho, a ¹ 0, được call là bất phương trình số 1 một ẩn

* lấy ví dụ như : a) 2 x - 3

b) 5x - 15 ³ 0

a) 2 x - 3 - 15 ³ 0 là những bất phương trình bậc nhất một ẩn

c) 0x + 5 > 0 ( hệ số a = 0) cùng d) x2 > 0 ( bao gồm bậc là 2) chưa hẳn là bất phương trình một ẩn

2. Nhì quy tắc biến hóa phương trình tương đương

a) Quy tắc chuyển vế :

Khi gửi một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang trọng vế tê ta yêu cầu đổi vết hạng tử đó

b) quy tắc nhân với 1 số

Khi nhân nhì vế của bất phương trình với cùng một số trong những khác 0, ta phải :

- Giữ nguyên chiều bất phương trình trường hợp số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình ví như số kia âm

B. Bài xích tập minh họa

Câu 1: Giải bất PT : x - 5

Giải:

Ta tất cả :

*

Tập nghiệm của bất phương trình là :

<{x ext / ext x ext

Câu 2: Giải bất PT : 3x > 2x+5

Giải:

Ta có :

*

Tập nghiệm của bất phương trình là :

x / x > 5

*

Câu 3: Giải bất PT : 0,5x

Giải:

Ta có :

*

Tập nghiệm là : x/ x

Câu 4: Giải bất PT : $-frac14x

Giải:

Ta gồm :

*

 Tập nghiệm là:x / x > -12

Biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số.

*

Câu 5: Giải bất PT -4x + 12

Giải:

*

Vậy nghiệm của BPT là :

x > 3.

Câu 6: Giải bất phương trình 3x + 4

Giải:

Ta có:

*

Nghiệm của BPT là : $x

*

Câu 7: Giải bất phương trình sau: - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2

Giải:

Ta có:

*

Nghiệm BPT : x

Câu 8: Giải bất phương trình sau: 2x

Giải:

Ta có:

*

Tập nghiệm của BPT là :

x / x

Câu 9: Giải bất phương trình sau: -3x

Giải:

Ta có:

*

Tập nghiệm : x / x > - 9

Câu 10: Giải bất phương trình sau: <-2x>~-3x-5>

Giải:

*

Tập nghiệm của BPT là

 x / x > - 5

C. Bài xích tập rèn luyện

1. Tìm giá trị của k sao cho:

Phương trình: 2x + k = x – 1 tất cả nghiệm x = – 2. Phương trình: (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 tất cả nghiệm x = 2 Phương trình: 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) gồm nghiệm x = 1Phương trình: 5(m + 3x)(x + 1) – 4(1 + 2x) = 80 bao gồm nghiệm x = 2

2. Tìm các giá trị của m, a cùng b để những cặp phương trình tiếp sau đây tương đương:

mx2 – (m + 1)x + 1 = 0 cùng (x – 1)(2x – 1) = 0(x – 3)(ax + 2) = 0 cùng (2x + b)(x + 1) = 0

3. Giải những phương trình sau bằng phương pháp đưa về dạng ax + b = 0:

a) 3x – 2 = 2x – 3 b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y

c) 7 – 2x = 22 – 3x d) 8x – 3 = 5x + 12

e) x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1 f) x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

g) 11 + 8x – 3 = 5x – 3 + x h) 4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x

 

 

bài viết gợi ý:


Bạn đang xem: Ví dụ về bất phương trình một ẩn

1. Hầu như hằng đẳng thức đáng nhớ (P1) 2. Quan hệ tình dục giữa sản phẩm công nghệ tự và những phép toán 3. Giải bài toán bằng cách thức lập phương trình 4. Phương trình tích 5. Phương trình hàng đầu một ẩn 6. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 12 Bài 2 Bài 2: Con Lắc Lò Xo, Giải Vật Lí 12 Bài 2: Con Lắc Lò Xo

Phương pháp dùng hằng đẳng thức 7. Số thành phần