Since, for, because hay as… gần như là hồ hết giới từ dễ bị nhầm lẫn trong giờ Anh. Không chỉ về ý nghĩa, nhưng mà còn về cách dùng trong câu.

Bạn đang xem: Viết lại câu với since

Trong đó, cấu trúc since for là 2 cấu trúc thường bị sai những nhất.

Hiểu được điều này, slovenija-expo2000.com xin share cho các bạn tất cả kiến thức và kỹ năng về những kết cấu này sẽ giúp đỡ các bạn có thể phân biệt, cũng tương tự sử dụng bọn chúng một giải pháp thành thuần thục nhé.

► hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm: Viết lại câu với cấu trúc But for <Đầy đầy đủ nhất>

*
*
*
*

Bài 1: dùng since hoặc for để hoàn thành câu

It’s been raining … lunchtime.Dihr has lived in London … 1995Logan has lived in Paris … ten years.They’re tired of waiting. They’ve been sitting here … an hour.Hung has been looking for a job … he left school.You haven’t been to lớn a buổi tiệc ngọt … agesI wonder where John is. I haven’t seen him … last week.James is away. She’s been away … Friday.The weather is dry. It hasn’t rained … a few months.

Đáp án:

sincesinceforforsinceforsincesincefor

Bài 2: sử dụng ‘since’ hoặc ‘for’ để ngừng câu trả lời

How long have you lived in the USA? – I have lived in the USA … one year.How long has Marie been a nurse? – She has been a nurse … April.How long has Kai known Tom? – He has known Tom … 1979.How long have they studied Math? – They have studied Math … a few months.How long has Kang played badminton? – He has played badminton … a long time.How long has he worn glasses? – He has worn glasses … 1975.How long has Emily played the guitar? – She has played the guitar … high school.How long will you be on vacation? – I will be on vacation… two months.How long have you driven a motorbike? – I have driven a motorbike … my birthday.How long has Ron had his new mouse? – He has had his new mouse … last month.How long has she owned the book store? – She has owned the book store … ten years.How long has Gary played basketball? – He has played basketball … several years.How long have your friends been in town? – They have been in town … Monday.How long has Mrs. Smith lived on Shing Street? – She has lived on Shing Street … many years.How long has the post office been closed? – It has been closed … six o’clock.

Xem thêm: Số Đỉnh Của Hình Bát Diện Đều Là Bao Nhiêu? Khối Bát Diện Đều Có Bao Nhiêu Đỉnh

Đáp án:

ForSinceSinceForForSinceSinceForSinceSinceForForSinceForSince

Kiến thức quan sát thì có vẻ nhiều, nhưng nếu bạn tập trung dành riêng một chút thời hạn cho nó. slovenija-expo2000.com tin rằng bạn sẽ tương đối nhanh vậy được những kỹ năng căn bạn dạng và nhuần nhuyễn sử dụng kết cấu Since cùng for trong thời gian ngắn.