Home/ Môn Học/Tổng hợp/Bài 1:Viết phương trình điện li của những chất sau: a/NaHCO3 ,NaHS, Ba(NO3)2.b/ Fe2(SO4)3 cùng CH3COOH.Bài 2: mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp (NH4)2SO


Bạn đang xem: Viết phương trình điện li fe2 so4 3

Bài 1:Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: a/NaHCO3 ,NaHS, Ba(NO3)2.b/ Fe2(SO4)3 với CH3COOH.Bài 2: mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp (NH4)2SO


Bài 1:Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau:a/NaHCO3 ,NaHS, Ba(NO3)2.b/ Fe2(SO4)3 và CH3COOH.Bài 2: đến dung dịch NaOH vào dung dịch (NH4)2SO4, đun nhẹ với đặt quỳ tím ẩm trên mồm ống nghiệm. Hãy nêu hiện tượng xảy ra.Bài 3: Viết phương trình phân tử với và phương trình ion rút gọn gàng (nếu có) của : a/ dung dịch CaCl2 vào hỗn hợp Na2CO3 b/ hỗn hợp HCl vào dung dịch Na2CO3 c/ Na2CO3 + ? => ?+ CO2+ H2O d/Dung dịch HCl bội nghịch ứng toàn diện với CaCO3( rắn)


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

NaHCO3 -> Na++ HCO3-

NaHS -> Na+ +HS-

Ba(NO3)2->Ba2++2(NO3)-

Fe2(SO4)3 -> 2Fe3++ 3(SO4)2-

Bài2,

Cho NaOH vào dd (NH4)2SO4 xuất hiện khí NH3 không màu bay ra làm đổi màu quỳ tím ẩm thành màu xanh vì NH3 tan trong nước có tinh bazo

Bai3

a,CaCl2 + Na2CO3 -> 2NaCl + CaCO3

Ca2++ (CO3)2- -> CaCO3

b,2HCl + Na2CO3 -> H2O + CO2 + 2NaCl

2H++(CO3)2- ->H2O + CO2

c, phương trình như câu b


*

Giải thích công việc giải:

Câu 1-a/

$NaHCO_3 o Na^++HCO^-_3$

$HCO^-_3⇆H^++CO^2-_3$

$NaHS o Na^++HS^-$

$HS^-⇆H^++S^2-$

$Ba(NO_3)_2 o Ba^2++2NO^-_3$

Câu 1-b/

$Fe_2(SO_4)_3 o 2Fe^3++3SO^2-_4$

$CH_3COOH⇄H^++CH_3COO^-$

Câu 2/

PTHH: $2NaOH+(NH_4)_2SO_4 o Na_2SO_4+2NH_3↑+2H_2O$

Hiện tượng: tất cả khí mùi hương khai thoát ra, khí thoát ra làm cho xanh quỳ tím ấm.

Câu 3/

a/

PTPT: $CaCl_2+Na_2CO_3 o CaCO_3↓+2NaCl$

PT ion rút gọn:

$Ca^2++CO^2-_3 o CaCO_3↓$

b/

$2HCl+Na_2CO_3 o 2NaCl+CO_2+H_2O$

PT ion rút gọn:

$2H^++CO^2-_3 o CO_2+H_2O$

c/

$Na_2CO_3+2HCl o 2NaCl+CO_2+H_2O$

PT ion rút gọn:

$2H^++CO^2-_3 o CO_2+H_2O$

d/

$CaCO_3+2HCl o CaCl_2+CO_2+H_2O$

PT ion rút gọn:

$2H^++CaCO_3 o Ca^2++CO_2+H_2O$


*

Euphemia
0
Reply

Để tra cứu câu trả lời đúng đắn các em hãy đọc nahs + hcl những nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô cùng các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
bonexptip
*

About bonexptip
Ask question
gmail.com . Xin cảm ơn.Contact me: ad.slovenija-expo2000.com


Xem thêm: Tơ Nào Sau Đây Được Sản Xuất Từ Xenlulozo, Tơ Nào Sau Đây Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ

gmail.com . Thank you!