Phát biểu

Cho các phát biểu sau : (a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic (b) bội phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xẩy ra được trong dạ dày của động vật hoang dã ăn cỏ. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung cấp tơ nhân tạo. (d) Saccarozơ bị hoá black trong H2SO4 đặc. (e) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 3Đáp án đúngCâu B. 2Câu C. 4Câu D. 5

(a) Sai, Hidro hóa glucozơ nhận được soritol: HOCH24CHO + H2 HOCH24CH2OH (b) Đúng, vào dạ dày của các động đồ dùng nhai lại như trâu, bò… có chứa enzim xenlulaza hoàn toàn có thể làm thủy phân xenlulozơ. (c) Sai, Xenlulozơ trinitrat là chất dễ nổ và cháy mạnh được dùng để triển khai thuốc súng. (d) Đúng, vị H2SO4 đặc bao gồm tính háo nước nên khi cho H2SO4 vào đường saccarozơ thì :C12(H2O)11 + H2SO4(đặc) C(đen) + H2SO4.11H2O (e) Đúng, vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc. Vậy tất cả phát biểu và đúng là (b), (d) với (e)


Nguồn nội dung

Đề thi demo THPTQG 2018

Liên quan liêu tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Phát biểu

Cho những phát biểu sau :(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo nên axit gluconic(b) phản nghịch ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo tơ nhân tạo.(d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.(e) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.Trong các phát biêu trên, số tuyên bố đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 3Câu B. 2Câu C. 4Câu D. 5
Nguồn nội dung

THPT LÝ THÁI TỔ - HẢI PHÒNG

Liên quan liêu tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6


Phát biểu

Cho các phát biểu sau : (a) Hidro hoá trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic (b) bội nghịch ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung ứng tơ nhân tạo. (d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc. (e) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.Trong những phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 2Câu C. 4Câu D. 5
Nguồn nội dung

Đề thi demo THPTQG 2018

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Carbohidrat

Cho những phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ hầu như là mọi chất rắn, dễ dàng tantrong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ nhân tạo và sản xuất thuốcsúng ko khói.(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số phân phát biểu đúng là

Lớp 12 Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 4Câu D. 2
Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Phát biểu

Phát biểu nào sau đó là sai?

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. Có thể riêng biệt mantozơ với saccarozơ bởi dung dịch AgNO3 vào NH3, đun nóng. Câu B. Glucozơ cùng mantozơ hầu như bị khử bởi H2 (xúc tác Ni, nung nóng).

Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo

Câu C. Dung dịch saccarozơ công dụng với Cu(OH)2 vào NaOH lúc đun nóng cho kết tủa Cu2O.Câu D. Fructozơ không làm mất màu nước brom.
Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ thpt QG năm 2016

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + H2 => C6H14O6 Br2 + C6H12O6 + H2O => 2HBr + C6H12O7 40AgNO3 + 14NH3 + 3C12H22O11 => 40Ag + 27NH4NO3 + 36CO2 4H2 + C12H22O11 => 3H2O + 4CH3CH2COOH


Phát biểu

Cho các phát biểu sau :(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic(b) làm phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xẩy ra được vào dạ dày của động vật ăn cỏ.(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để thêm vào tơ nhân tạo.(d) Saccarozơ bị hoá black trong H2SO4 đặc.(e) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 3Câu B. 2Câu C. 4Câu D. 5
Nguồn nội dung

THPT LÝ THÁI TỔ - HẢI PHÒNG

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6


Phát biểu

Cho các phát biểu sau : (a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic (b) phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xẩy ra được vào dạ dày của động vật ăn cỏ. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung ứng tơ nhân tạo. (d) Saccarozơ bị hoá black trong H2SO4 đặc. (e) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 3Câu B. 2Câu C. 4Câu D. 5
Nguồn nội dung

Đề thi demo THPTQG 2018

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Carbohidrat

Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:(a) Glucozơ cùng saccarozơ phần đông là chất rắn có vị ngọt, dễ dàng tan vào nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ gần như là polisaccarit.(c) vào dung dịch, glucozơ với saccarozơ đầy đủ hoà tan Cu(OH)2, tạo thành phức blue color lam.(d) lúc thuỷ phân trọn vẹn hỗn hợp có tinh bột cùng saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.(e) Khi làm cho nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 vào NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ với fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) chế tạo sobitol.Số phát biểu đúng là :

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 5Câu B. 3Câu C. 6Câu D. 4
Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN - THÁI NGUYÊN

Liên quan lại tới phương trình

C6H12O6 + H2 => C6H14O6 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4


Phát biểu

Cho các phát biểu sau : (a) Hidro hoá trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic (b) phản nghịch ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được vào dạ dày của động vật hoang dã ăn cỏ. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung ứng tơ nhân tạo. (d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc. (e) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong những phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 2Câu C. 4Câu D. 5
Nguồn nội dung

Đề thi thử THPTQG 2018

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Carbohidrat

Cho những phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic(b) Ở điều kiện thường, glucozơ với saccarozơ các là hầu hết chất rắn, dễ tantrong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để tiếp tế tơ tự tạo và chế tạo thuốcsúng không khói.(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong những phát biểu trên, số vạc biểu đúng là

Lớp 12 Cơ bản Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 4Câu D. 2
Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Tính hóa học của xenlulose

Cho một trong những tính chất sau: (1) kết cấu mạch không phân nhánh; (2) tantrong nước; (3) bội phản ứng với Cu(OH)2; (4) bị thủy phân trong môi trường xung quanh kiềmloãng, nóng; (5) thâm nhập phản ứng tráng bạc; (6) tung trong dung dịch(OH)2; (7) bội nghịch ứng cùng với HNO3 quánh (xúc tác H2SO4 đặc). Những tínhchất của xenlulozơ là

Lớp 12 Cơ bản Câu A. (3), (6), (7).Câu B. (1), (4), (6), (7).Câu C. (2), (3), (5), (6).Câu D. (1), (6), (7).
Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 3nHNO3 + n => 3nH2O + n


Bài toán liên quan tới làm phản ứng của xenlulozơ cùng với axit nitric

Tính thể tích hỗn hợp HNO3 96% (D =1,52g /ml) cần dùng để công dụng với lượng dư xenlulozo tạo ra 29,7 kg xenlulozo trinitrat.

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 15,00 lítCâu B. 1,439 lítCâu C. 24,39 lítCâu D. 12,952 lít
Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - thpt YÊN LẠC 2

Liên quan tiền tới phương trình

3nHNO3 + n => 3nH2O + n


The Law Of Cause and Effect

*
*

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản dễ dàng nhất tất cả thể gồm 1 proton trong hạt nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố vơi nhất trong những các nguyên tố cùng là nguyên tố phong phú và đa dạng nhất trong vũ trụ.

Xem thêm: Sự Kiện Mở Đầu Thời Đại Hiện Nay Được Đánh Bằng Sự Kiện Lịch Sử Quan Trọng Nào?


*

*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered khổng lồ you by Vietnamese students và teacherswho contribute relentlessly to keep nội dung update và report missing information

Donating to lớn our cause, you are not only help supporting this trang web going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.